>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت شهری   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:41


  tick  تحلیل سیستم شهری استان همدان طی سال های 1335 تا 1390 - صفحه:7-28

  tick  رهیافتی انتقادی بر تبارشناسی جنسیت زدگی شهر در رویکردهای فمنیستی با تاکید بر ارتقاء جایگاه زنان - صفحه:29-48

  tick  پویاسازی پیاده‌روها و معابر شهری با تاکید بر کاربست گرافیک محیطی - صفحه:49-66

  tick  بررسی نقش عوامل موثر در میزان مشارکت زنان در توسعه روستایی (مطالعه موردی: بخش لوندویل آستارا) - صفحه:67-84

  tick  بررسی و نقد گرایش ها و روش های هرمنوتیکی به فهم مندی معماری و شهر - صفحه:85-106

  tick  تبیین چگونگی ارتباط هنرمند و مخاطب در اثر معماری به عنوان خالق عامل معرفت - صفحه:107-124

  tick  رابطه فرهنگ دانش با رفتار شهروندی سازمانی؛ مورد مطالعه: مراکز آموزشی درمانی شهر تهران - صفحه:125-138

  tick  درآمدی بر مفهوم هویت محیط انسان ساخت بوسیله مولفه های مکان، فضا و کالبد - صفحه:139-160

  tick  جایگاه نقاشی دیواری (دیوارنگاشت) در مدیریت منظر شهری و نقش آن بر زیبایی شناخت شهر - صفحه:161-186

  tick  تبیین مولفه های زیبایی شناختی منظر شبانه شهر - صفحه:187-204

  tick  سیستم‌های پیشرفته‌ اطلاع‌رسانی به راننده در مدیریت ترافیک شهر تهران - صفحه:205-212

  tick  ارزیابی نقش طرح ارتقاءکیفی میدان بهارستان تهران در توسعه پا دار شهری - صفحه:213-228

  tick  تاثیر مولفه های هویت کالبدی و فعالیتی بافتهای تاریخی در ایجاد تعاملات اجتماعی - صفحه:229-246

  tick  دولت الکترونیک: الگویی جدید در اصلاح نظام اداری و ارائه خدمات عمومی - صفحه:247-266

  tick  بررسی رویکرد علوم شناختیِ طراحی معماری بر میزان یادگیری و خلاقیّت آفرینی در فضاهای آموزشی ابتدایی شهر - صفحه:267-292

  tick  بررسی مبانی فقهی مسئولیت حکومت اسلامی در مساله کنترل موالید و جمعیت شهری - صفحه:293-308

  tick  بررسی تاثیر کیفیت‌زندگی‌کاری بر عملکرد شغلی با میانجی‌گری توانمندسازی روانشناختی شهروندان - صفحه:309-322

  tick  التزام زیست محیطی اجرای پروژه های Cdm در راستای تحقق بخشی به اهداف اقتصاد مقاومتی - صفحه:323-338

  tick  استراتژی توسعه فیزیکی و شکل پایدار شهر اصفهان با رویکرد رشد هوشمند و شهر فشرده - صفحه:339-358

  tick  کاربست تکنولوژی و بحران هویت در معماری معاصر ایران در عصر جهانی شدن و ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود - صفحه:359-380
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved