>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت شهری   
سال:1393 - دوره:13 - شماره:35


  tick  مشارکت بهره برداران در فرآیند طراحی، زمینه ساز تحقق پایداری اجتماعی مسکن انبوه در ایران نمونه موردی: مسکن شهرک صنعتی پرند - صفحه:7-24

  tick  تعیین اولویت پهنه های مستعد توریسم تاریخی ـ فرهنگی استان اصفهان با استفاده از Gis - صفحه:25-32

  tick  بررسی دیدگاه اعضای شورای شهرتبریز در مورد بهسازی و باز سازی بافت محله مقصودیه شهر تبریز بر مبنای روش سروکوال - صفحه:33-42

  tick  جستاری در حوزه‌های آرمان‌شهرهای نظامی گنجوی - صفحه:43-54

  tick  تاثیر استقرار شهرداری الکترونیکی بر شفافیت عملکرد شهرداریها - صفحه:55-66

  tick  بررسی تطبیقی میزان تاثیرگذاری تنوّع عملکردی بر رضایتمندی سکونتی (موردپژوهی: بافت مسکونی نارمک و تهرانپارس) - صفحه:67-86

  tick  بازخوانی ابعاد زیبایی‌شناسی محیطی فرم شهر؛ مورد پژوهی: استخوان‌بندی اصلی شهر تاریخی اصفهان - صفحه:87-102

  tick  بررسی سطح کیفیت زندگی در نواحی شهری؛مطالعه موردی: شهر نیشابور - صفحه:103-120

  tick  تحوّل تیپ های رابطه ای دولت- جامعه در فرایند توسعۀ شهری: از «وابستگی» به «توانمندسازی» - صفحه:121-132

  tick  تدوین مدل ساختاری عوامل مکانی موثر بر ارتقاء پایداری اجتماعی در بافت‌های فرسوده شهری به کمک تحلیل عامل و تحلیل مسیر - صفحه:133-142

  tick  بازبینی مدیریت راهبردی برنامه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های شهری و ارائه مدل برتر در فرآیندهای مداخلاتی آن - صفحه:143-166

  tick  ارزیابی توزیع فضایی و مکانیابی درمانگاه های شهری با استفاده از مدل Network Analyst (نمونه موردی: شهر زنجان) - صفحه:167-180

  tick  بررسی رابطه مکان مندی فضاهای عمومی شهری با ادراک پیوستگی ساختمان و شهر - صفحه:181-199

  tick  تحولات ساختاری- کارکردی فضاهای روستایی در ایران و اثرات آن بر توسعه بافت در نواحی روستایی، مورد پژوهی: روستاهای جوانمردی و باغبهزاد، شهرستان لردگان - صفحه:201-217

  tick  بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن بر میزان رضایت ارباب رجوع شهرداری منطقه 17 شهرداری تهران - صفحه:219-228

  tick  گونه‌شناسی جدید در تکوین پراکنش‌های فضایی مناطق کلان‌شهری (نمونه مطالعه: رشد متاستاتیک در محور شرق منطقه کلان‌شهری تهران) - صفحه:229-254

  tick  بررسی میزان اثربخشی مشارکت شهروندی در پیاده‌سازی شهر الکترونیک؛ مورد پژوهی: شهر سمنان - صفحه:245-255

  tick  اثرات فضایی جریان نیروی کار از سکونتگاههای روستایی به مناطق صنعتی و ارتباط آن با وضعیت خدمات‌رسانی روستایی - کشاورزی (مورد: شهرستان ممسنی، دهستان جاوید ماهوری) - صفحه:255-266

  tick  تدوین استراتژی‌های توسعه فناوری بام سبز در کشور با استفاده از ابزارهای مدیریت استراتژیک (ماتریس Swot و ماتریس Ie): مطالعه موردی شهر مشهد - صفحه:267-280

  tick  بازخوانی مفاهیم نمادین عرفانِ اسلامی در متون روایی و بازتاب آن در کالبد و استخوانبدی فضایی – مکانی شهر - صفحه:281-304
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved