>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت شهری   
سال:1393 - دوره:13 - شماره:34


  tick  الگوی خدمات رسانی روستایی- کشاورزی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ مطالعه موردی: استان فارس - صفحه:7-25

  tick  مقایسه تطبیقی سرزندگی شهری در محلات مجیدیه جنوبی و سعادت آباد تهران - صفحه:27-40

  tick  رویکردی تحلیلی به تاثیر آیین ها بر جسم و جان شهرها - صفحه:41-58

  tick  معرفی فرایندی جامع برای گزینش محلات در اولویت برنامه ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی؛ نمونه موردی: شهر گنبد کاووس - صفحه:59-76

  tick  بازتاب مفهوم بینامتنیتِ منتج از برهمکنش مفاهیم سنتی و مُدرن در نشانه شناسی طراحی شهری معاصر؛ موردپژوهی: طراحی شهری و معماری سبک واسازی و فولدینگ - صفحه:77-92

  tick  شناسایی عوامل موثر بر جهانی‌شدن کلانشهر تهران و ارایه راهکارهایی جهت ارتقای آن - صفحه:93-107

  tick  واکاوی دستاوردهای دانش شهرسازی: تحلیل محتوای مقالات علمی- پژوهشی در حوزه شهرسازی - صفحه:109-126

  tick  سنجش و تحلیل پایداری شهری با استفاده از مدل تلفیقیAhp- Vikor (مطالعه موردی: شهرهای استان زنجان) - صفحه:127-152

  tick  ارایه مدل ارزیابی شهر اسلامی با رویکردی بر شاخص های بارز شهر اسلامی در قرآن کریم - صفحه:153-169

  tick  استفاده از رویکرد تحلیلی سوات - فازی در گزینش راهبردهای پایدار برای ناحیه 1 شهر ری - صفحه:171-189

  tick  میزان سنجی انگاشتهای ادراک شهروندی از معماری و فضاهای شهری تاریخی با تاکید بر اجتهاد از آنها در معماری معاصر؛ مورد پژوهی: فضاهای شهری و معماری تاریخی شهر تهران - صفحه:191-205

  tick  بررسی نحوه مشارکت مردمی و مدیریت در ارتقا کیفیت مناظر سبز شهری با رویکرد افزایش مهارت های کودکان - صفحه:207-220

  tick  بررسی و تحلیل عملکرد مدیریت شهری از منظر مشارکت محلی و شهروندمداری؛ مورد: شهر بابلسر - صفحه:221-236

  tick  امکان سنجی استفاده از استراتژی توسعه شهری (Cds) در نظام شهرسازی ایران و ارایه چارچوبی جهت تحقق پذیری آن - صفحه:237-258

  tick  ارزیابی عملکرد پارکهای شهری بر اساس نیازهای اجتماعی (مطالعه موردی: پارکهای منطقه ای شهر شیراز) - صفحه:259-272

  tick  برنامه ریزی فضایی راهبردی برای حکمروایی یکپارچه منطقه ای در منطقه کلان شهری تهران - صفحه:273-296

  tick  بررسی و بازبینی مفهوم شهر دوستدار کودک از مشارکت سازی کودکان تا استانداردهای طراحی؛ با ارایه راهکارهای اجرایی و راهبردی - صفحه:297-322

  tick  مدیریت پسماند روستایی در روستاهای استان بوشهر - صفحه:323-334

  tick  کاربرد نظام زیبایی شناسی برگرفته از قرآن کریم در طراحی شهری - صفحه:335-358

  tick  جستاری در مفهوم آرمانشهر از دیدگاه مهدی اخوان ثالث - صفحه:359-372
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved