>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت شهری   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:39


  tick  شهر دوستدار سالمند و معیارهای طراحی مراکز تعاملات اجتماعیِ سالمندی با رویکرد سلامت روان - صفحه:7-34

  tick  آرمان آرمانشهری در شهرهای آرمانی شیعی - صفحه:35-56

  tick  نقش تمرکززدایی کامل در تحقق دولت محلی کارآمد - صفحه:57-70

  tick  خوشه بندی صنایع در محیط فازی از لحاظ توجه به میزان سبزیت زنجیره تامین جهت مدیریت زیست محیطی - صفحه:71-86

  tick  بررسی تطبیقی معماری اماکن مذهبی و شهرسازی دوره بیزانس در ترکیه با دوره سلجوقی در ایران - صفحه:87-98

  tick  بررسی عوامل موثر بر دلبستگی مکان در فضاهای باز آموزشی - صفحه:99-108

  tick  احیا و ساماندهی بافتهای فرسوده شهری در راستای توانمندسازی زنان شهروند؛ موردپژوهی: اقدامات شهرداری تهران - صفحه:109-134

  tick  گفتمان آینده پژوهیِ آرمانشهری در شهرهای امن اسلامی در بستر دُکترین مهدویت - صفحه:135-164

  tick  تبیین مفهوم مسکن و سکونت در رویکرد پدیدارشناسی و رهیافت پارادایم های فرهنگی زیستی - صفحه:165-188

  tick  رابطه عزت نفس سازمانی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان شاغل شهر تهران - صفحه:189-200

  tick  تحلیل فضایی فشار بخار آب در جنوب و جنوب غرب ایران با استفاده از تکنیک-های خودهمبستگی فضایی با تآکید بر مراکز و کانون های جمعیتی - صفحه:201-220

  tick  بایسته های حقوقی بودجه نهادگرا - صفحه:221-234

  tick  تبیین معیارهای طراحی فضاهای فرهنگی با رویکرد پایداری اجتماعی و پویایی فضایی؛ موردپژوهی: فرهنگسراهای شهر تهران - صفحه:235-262

  tick  جستاری بر مفهوم شناسی عرصه های عمومی شهری در بازخوانی نظریه انتقادی و مکتب فرانکفورت - صفحه:263-290

  tick  تدوین اصول و معیارهای ادراک فضایی در معماری بازارهای سنتی ایران - صفحه:291-316

  tick  تدوین مولفه های شفابخشی منظر در باغ های ایرانی و کاربرد آن در طراحی فضاهای باز شهری - صفحه:317-345

  tick  بودجه ریزی عملیاتی پاسخی به نیازهای مدیریت نوین دولتی (درآمدی بر نظام حقوقی بودجه ریزی عملیاتی ایالات متحده آمریکا) - صفحه:347-368

  tick  ارزیابی گردشگری شهری با تاکید بر توسعه زیرساختهای گردشگری و رقابت پذیری شهری؛ موردپژوهی: کلانشهر تهران - صفحه:369-392

  tick  الگوی پیاده‌سازی اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌های ایران - صفحه:393-406

  tick  تحلیلی بر ابعاد پیوستگی توده و فضا در عرصه های عمومی شهری - صفحه:407-428
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved