>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت شهری   
سال:1392 - دوره:11 - شماره:32


  tick  فضاهای عمومی و افزایش تعاملات اجتماعی؛ مطالعه موردی: مجتمع مسکونی کوثر و فاز دو مجتمع مسکونی اکباتان - صفحه:7-22

  tick  تدوین چارچوب برنامه عملیاتی سرمایه‌ای شهرداری‌ها در راستای طرح‌های توسعه شهری ؛ نمونه تهران - صفحه:23-40

  tick  ارزیابی جایگاه و نقشِ وحدت آفرین مساجد جمعه در افزایش میزانِ سرمایه اجتماعی؛ مورد پژوهی: برگُزاری آیین روحانی نماز جمعه در مساجد محلات شهر کرمان - صفحه:41-56

  tick  تبارشناسی هنجارهای کیفی طراحی فضاهای شهری با تاکید بر میزان پدیداری آنها در عرصه های عمومی - صفحه:57-80

  tick  بررسی رابطه سرمایه های اجتماعی و برنامه ریزی توسعه محله مبنا - صفحه:81-100

  tick  پدیداری زبان معماری و شهرسازی اسلامی در بروز حقیقت اثر معماری؛ رویکردی کیهان شناختی و شناخت شناختی - صفحه:101-122

  tick  رویکرد شبکه ای به حکمروایی اراضی پیرامون کلان شهرها؛ نمونه موردی: منطقه شهری کرج - صفحه:123-138

  tick  ارزیابی و اولویت بندی شاخص های تاثیرگذار در بازاریابی توریسم روستایی با مدل آمیخته بازاریابیP7؛ مطالعه موردی: شهرستانهای برگزیده استان مازندران - صفحه:139-152

  tick  بهبود سیستم مدیریت پسماند شهر تهران با تاکید بر دفع نهایی - صفحه:153-162

  tick  ارزیابی ابعاد اجتماعی محله های شهری در چارچوب دیدگاه سرمایه اجتماعی ؛مورد پژوهی محله های شهر شیراز - صفحه:163-184

  tick  ارزیابی توزیع مکانی پارک های شهری با استفاده از تحلیل شبکه (مطالعه موردی: شهر تهران) - صفحه:185-196

  tick  درآمدهای پایدار؛ چالش مدیریت شهری در تحقق سند چشم‌انداز 1404 (با تاکید بر درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری و مشارکت شهروندان در شهر تهران) - صفحه:197-210

  tick  سنجش استعداد اراضی جهت کاربری توسعه شهری و روستایی با تلفیق تکنیکهای طبقه بندی فازی، Ahp فازی و منطق بولین؛ نمونه موردی: شهرستان شمیرانات) - صفحه:211-226

  tick  به کارگیری خوشه‎بندی خاکستری و توابع پایه شعاعی در پهنه‌بندی اقتصادی کلانشهر تهران با تمرکز بر استقرار موسسات مالی و اعتباری - صفحه:227-244

  tick  بررسی کیفیت مدیریت اطلاعات در شهرداری ها با تاکید بر قابلیتهایGis (نمونه مورد مطالعه: شهرداری بابلسر) - صفحه:245-262

  tick  ارایه الگویی برای برنامه ریزی و طراحی باغشهرها در نظام شهرسازی ایران - صفحه:263-288

  tick  ارزیابی کمی و کیفی مقالات علمی پژوهشی دو فصلنامه مدیریت شهری از شماره 19 تا 29 - صفحه:289-298

  tick  بررسی توسعه از درون شهر بروجرد - صفحه:299-310

  tick  تقویت مدیریت محلی، راهکاری در جهت توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی مطالعه موردی: محمودآباد اصفهان - صفحه:311-326

  tick  تبیین الگوی سنجش کیفیت فضاهای عمومی حاصل از بازآفرینی محدوده های طبیعی درون شهری بر مبنای مولفه های سیمای سرزمین پایدار* - صفحه:327-350
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved