>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت شهری   
سال:1390 - دوره: - شماره:


  tick  مدل تعیین قیمت مسکن، کاربردی از روش رگرسیون موزون جغرافیایی - صفحه:7-28

  tick  تعیین ذی نفعان برنامه پرداخت نقدی پس از هدفمندی یارانه ها در مناطق شهری ایران - صفحه:29-40

  tick  تحلیل تاثیر هدفمندکردن یارانه ها بر درآمد و هزینه کلان شهرها (تشخیص فرآیندها و تاثیرات بعد از اجرای هدفمندکردن یارانه ها؛ مطالعه موردی کلان شهر اصفهان) - صفحه:41-60

  tick  بررسی زمینه های رانت جویی در ساختار بودجه ای شهرداری ها و ارتباط آن با کارایی؛ نمونه موردی: شهرداری های کلان شهرها - صفحه:61-82

  tick  بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده خدمات شهری مشهد (استان خراسان رضوی) و مقایسه آن با سایر مراکز استان های کشور در برنامه چهارم توسعه - صفحه:83-98

  tick  صکوک اجاره؛ ابزاری کارآمد جهت تامین مالی پروژه های شهری - صفحه:99-116

  tick  بررسی تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر بهای تمام شده خدمات سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی؛ مطالعه موردی: شهر مشهد - صفحه:117-138

  tick  بررسی نقش گردشگری در اقتصاد استان کرمان و توسعه کالبدی شهرستان های آن - صفحه:139-152

  tick  ارزیابی خصیصه های اقتصادی در شناسایی گستره های فقر شهری با استفاده از تکنیک های Delphi و Ahp (مطالعه موردی: شهر کاشمر) - صفحه:153-166

  tick  محاسبه سطح توسعه پایدار شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی سلسله مراتبی (Safe)؛ مطالعه موردی: چند کلان شهر منتخب ایران - صفحه:167-182

  tick  مالیات بر املاک منبع مناسب برای تامین مالی بخش عمومی شهری در ایران (مطالعه موردی شهرداری اصفهان) - صفحه:183-202

  tick  نقش سرمایه اجتماعی در وضعیت اقتصادی بازارهای سنتی در ایران - صفحه:203-222

  tick  بحثی پیرامون سرمایه اجتماعی و رابطه ی آن با مدیریت و اقتصاد شهری؛ مطالعه موردی: مشهد و سبزوار - صفحه:223-236

  tick  برآورد سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهر مشهد و ارائه راهکارها جهت ارتقاء آن در راستای وظایف شهرداری - صفحه:237-258

  tick  بررسی عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهرداری تهران و اولویت بندی آنها - صفحه:259-276

  tick  بررسی تاثیر شاخص های سرمایه اجتماعی بر وضعیت اقتصادی محله؛ مطالعه موردی: محله طلاب - صفحه:277-298

  tick  تامین مالیِ پایدار شهر؛ چگونگی تامین مالی به منظور توسعه پایدار شهری - صفحه:299-316

  tick  بررسی اثرات رفاهی سیاست های مختلف تغییر در آلودگی هوا در ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد) - صفحه:317-331
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved