>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت شهری   
سال:1389 - دوره:8 - شماره:25


  tick  تحلیل پیامدهای جهانی شدن بر شهرها با تاکید بر رژیم های شهری - صفحه:7-20

  tick  بررسی امنیت محیطی در پارک های منطقه ای به عنوان بخشی از فضاهای شهری از دیدگاه زنان بر پایه رویکرد Cpted (مطالعه موردی: پارک ساعی) - صفحه:21-34

  tick  تحلیل فضایی میزان کارایی ساز و کار مدیریت رشد شهرهای ایران - صفحه:35-48

  tick  شهرگریزی و چشم انداز تمرکز زدایی در شهر تهران - صفحه:49-62

  tick  بررسی تحلیلی چگونگی برانگیزشِ آفرینشگریِ کودکان در طراحی فضاها و محوطه های شهری با تاکید بر رابطه «خلاقیت» و «طراحی کالبدی» فضاهای بازی کودکان - صفحه:63-82

  tick  اولویت بندی نیازهای آموزشی شهروندان منطقه 19 تهران بر اساس سرفصل های موضوعات آموزشی معاونت خدمات شهری - صفحه:83-90

  tick  نقش مدیریت در پایداری اقتصادی و اجتماعی نواحی شهری؛ مطالعه موردی: شهر ساحلی نور - صفحه:91-98

  tick  آسیب شناسی ساختاری مدیریت توسعه شهری تهران با تاکید بر مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان - صفحه:99-114

  tick  راهکارهای ارائه بهینه تامین خدمات ایمنی و آتش نشانی در روستاهای کشور (مطالعه موردی: دهستان طاهرگوراب، شهرستان صومعه سرا، گیلان) - صفحه:115-128

  tick  بررسی ساختار اجتماعی سکونتگاه های فرودست در شهر بندرعباس: محلات پشت شهر و ششصد دستگاه - صفحه:129-146

  tick  بررسی و تحلیلِ «مدیریتِ توسعه زمین» از طریق رویکرد «برنامه اصلاحِ مجددِ زمین» با تاکید بر مقوله انتقال حق مالکیت زمین - صفحه:147-168

  tick  چشم اندازسازی مشارکتی در فرایند راهبرد توسعه شهری (Cds) (نمونه مورد مطالعه: شهر مراغه) - صفحه:169-186

  tick  تحلیل استحاله نشانه های سکونتگاهی روستای «باباپشمان استان لرستان» پس از جابجایی با تاکید بر نشانه های مسکن روستایی - صفحه:187-202

  tick  ارزیابی عملکرد شهرداری ها بر پایه سنجش میزان رضایت مردم از خدمات شهری (نمونه موردی: مناطق 1 و 11 شهر تهران) - صفحه:203-218

  tick  ارزیابی نقش مساجد در ارتقاء کیفیت محیط؛ مطالعه موردی: مسجد امیر تهران - صفحه:219-234

  tick  شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری؛ «نمونه موردی محله امامزاده یحیی، ناحیه 2، منطقه 12 شهرداری تهران» - صفحه:235-257
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved