>
Fa   |   Ar   |   En
   مدرس علوم انسانی   
سال:1386 - دوره:.NULL. - شماره:52


  tick  طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی در زنجیره تامین - صفحه:1-28

  tick  مسیر رضایتمندی مشتری در بانکهای تجاری - صفحه:29-58

  tick  رتبه بندی شرکتها بر اساس معیارهای مدل سرآمدی- روش Promethee - صفحه:59-84

  tick  بررسی اثر ساخت سنی جمعیت کشور روی تورم - صفحه:85-106

  tick  استراتژی استدلال استعاره ای در نظریه پردازی: شکل گیری تئوری جابه جایی مدیران دولتی - صفحه:107-136

  tick  ارائه مدلی تلفیقی برای محاسبه رشد بهره وری کل عوامل از مدلهای تحلیل پوششی داده ها، شاخص تورنکوئیست و محاسبه رشد بهره وری شرکت ملی نفت ایران - صفحه:137-156

  tick  عوامل مدیریتی و ساختاری موثر بر کاربری فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی: استان بوشهر - صفحه:157-182

  tick  بررسی آثار به کارگیری استراتژی های رقابتی مناسب بر کارایی شرکتهای تجاری ایران - صفحه:183-206

  tick  ارائه مدلی برای انتخاب گروه پروژه با استفاده از رویکرد فازی - صفحه:207-232

  tick  مزیت رقابتی: تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی دو شرکت خودروساز ایرانی) - صفحه:233-260
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved