>
Fa   |   Ar   |   En
   مدرس علوم انسانی   
سال:1385 - دوره:.NULL. - شماره:46


  tick  طراحی و تبیین طرح سازمانی متناسب با فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی (It/Is) در صنایع قطعه سازی خودروی ایران - صفحه:1-44

  tick  چالشهای زنان برای ارتقا به مشاغل مدیریتی در سازمانهای دولتی - صفحه:45-82

  tick  توسعه نظریه ها در علم الاجتماع: ضرورت تدوین معیارهای ارزیابی تولید علم نظری - صفحه:83-102

  tick  بهره وری و فناوری اطلاعات در ایران: مطالعه سطح صنعت - صفحه:103-136

  tick  برنامه ریزی استراتژیک استوار با استفاده از برنامه ریزی سناریو و سیستم استنتاج فازی - صفحه:137-170

  tick  کنکاشی در مبانی فلسفی تئوری پیچیدگی: آیا علم پیچیدگی صبغه پست مدرنیست دارد؟ - صفحه:171-210

  tick  مدلسازی جریان مواد زنجیره تامین با رویکرد الگوریتم ژنتیک - صفحه:211-226

  tick  اندازه گیری عملکرد مدیریت روستایی در ایران بر اساس عوامل تاثیرگذار بر فرایند مدیریت در روستاهای ایران - صفحه:227-268

  tick  مدلسازی روش تولید به هنگام با استفاده از رویکرد پویایی سیستم - صفحه:269-292

  tick  بازآفرینی مفهوم ظرفیت محیط سازمانها با رویکرد ترکیبی - صفحه:293-318
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved