>
Fa   |   Ar   |   En
   مدرس علوم انسانی   
سال:1385 - دوره:.NULL. - شماره:45


  tick  راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل Swot: دهستان لواسان کوچک - صفحه:1-30

  tick  هیدروپلیتیک هیرمند و تاثیر آن بر روابط سیاسی ایران و افغانستان - صفحه:31-58

  tick  نقش تراکم زهکشی و اختلاف ارتفاع بر وقوع لغزشهای دره ای در کوهستانهای نیمه خشک دامنه های شمال غربی سبلان - صفحه:59-82

  tick  بررسی و تحلیل فرسایش آبراهه ای با استناد به شواهد ژئومورفولوژیکی با استفاده از روشهای کمی و کلاسیک: حوضه قرنقوچای (واقع در دامنه های شرقی کوهستان سهند در آذربایجان شرقی) - صفحه:83-102

  tick  استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوزه آبخیز نوژیان (جنوب شرقی خرم آباد) - صفحه:103-122

  tick  استفاده از اطلاعات تراکم حاشیه در طبقه بندی مناطق شهری- روستایی با داده های سنجش از دور - صفحه:123-138

  tick  کاربرد منطق فازی در تبدیل روستا به شهر: استان تهران - صفحه:139-158

  tick  براورد دوره های بازگشت و فواصل اطمینان بارش موثر برای کشت برنج در جلگه مازندران - صفحه:159-182
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved