>
Fa   |   Ar   |   En
   مدرس علوم انسانی   
سال:1385 - دوره:.NULL. - شماره:44


  tick  ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها : گروههای آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس - صفحه:1-24

  tick  بقا و رشد شرکتهای خودروسازی ایرانی در یک محیط رقابتی پویا: شرکت ایران خودرو - صفحه:25-66

  tick  برنامه ریزی ملی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع - صفحه:67-90

  tick  مدیریت قبیلگی و مدیریت مدنی در نهج البلاغه - صفحه:91-110

  tick  سنجش رضایت شغلی منابع انسانی در بخش دولتی و عوامل موثر بر آن - صفحه:111-130

  tick  مدلی برای تعیین میزان تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیتهای بازاریابی در صنایع شیمیایی - صفحه:131-160

  tick  بررسی سیستمهای سنجش نوآوری و ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری در ایران - صفحه:161-190

  tick  بالندگی سازمانی ، ارائه الگویی اثر بخش برای بنگاههای کشور - صفحه:191-212

  tick  طراحی الگوی استراتژیک ورود به بازار جهانی : صنعت خودروی ایران - صفحه:213-244

  tick  ماهیت کار مدیران در ایران در مقایسه با سایر کشورها - صفحه:245-263
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved