>
Fa   |   Ar   |   En
   آیا دادن مال اماره بر وجود دین است؟  
   
نویسنده کریم کاشی آرائی رضا
منبع مدرس علوم انساني - 1384 - دوره : 9 - شماره : 3 - صفحه:163 -182
فایل تمام متن
چکیده    بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا ااماره بدهکاربودن دهنده مال نیزازآن استنباط می شود ‌؟ دراین مورد دو نظر ارائه شده ، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات نظر خود دارند . پس از طرح این دلایل و تحلیل وارزیابی آنها ، نخست بند یک ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار می گیرد تا ببینیم در کدام یک از این دو ماده ،‌مدیون بودن دهنده مال مفروض قانونگذار بوده است . پس از آن سابقه فقهی دادن مال به طور مستقیم ،‌ و تادیه دین درحواله ، و تفاوت این دو بایکدیگر بررسی شده آنگاه با نقل تعدادی از آرای دیوان عالی کشور و تبیین موضع رویه قضایی در این باره ‌، خواهیم دید استنباط دادگاه ها از ماده فوق با کدامیک از این دو نظر مطابقت دارد . سرانجام در قسمت نتیجه گیری،‌ باتفکیک فروض مساله از یکدیگر ،مشخص خواهد شد که پرداخت وجه از طریق حواله از لحاظ مبنا و حکم دادن مال به طو مستقیم متفاوت است و باید پذیرفت که تنها اماره موجود در این ماده ‌، اماره عدم تبرع است ، و اماره دیگری در آن وجود ندارد . به عبارت دیگر ، اگر قانونگذار در ماده 265 قانون مدنی درصدد ایجاد اماره مدیون بودن دهنده مال برنیامده به لحاظ عدم وجود چنین ظهوری در عرف است .
کلیدواژه عدم تبرع ، اماره ، استرداد ، حواله ،‌اصل برائت .
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, گروه حقوق, ایران
پست الکترونیکی rkarimkashi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved