>
Fa   |   Ar   |   En
   مبانی فقهی سهام ممتاز (با امتیاز سود بیشتر)در شرکتهای سهامی  
   
نویسنده پارساپور محمد باقر ,تفرشی محمدعیسی
منبع مدرس علوم انساني - 1384 - دوره : 9 - شماره : 3 - صفحه:21 -36
فایل تمام متن
چکیده    در شرکتهای سهامی گاه اتفاق می افتد که در زمان حیات شرکت به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بنابر انگیزه های مختلف ،‌سهامی با عنوان سهام ممتاز ترتیب داده می شود ( م 42 ل . ا.ق.ت.)‌دارندگان چنین سهامی دارای امتیازاتی می شوند که به صاحبان سهام عادی تعلق پیدا نمی کند. یکی از این امتیازات می تواند تخصیص سود سالیانه بیشتر به دارنده سهام مزبور باشد . از سوی دیگر ، مطابق ماده575 ق.م. تقسیم سود باید به تناسب سرمایه ای باشد که هر یک از شرکا در میان گذاشته است ، مگر اینکه برای یک یا چند تن از آنان درمقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد . باتوجه به مطالب بالا به نظر می رسد ماده 42ل.ا.ق.ت. که منظور کردن سود بیشتر را در مقابل عملی قرار نداده است ، با ماده 575 ق.م. در تعارض باشد . هر ند در فقه ،‌ بنا به عقیده گروهی از فقیهان ، اختصاص سود بیشتر برای شریک صرفا در ازای انجام عملی از جانب وی امکان پذیر است ، ولی مطابق با عقیده دیگر که امروزه طرفداران زیادی در میان فقیهان شیعه پیدا کرده می توان برای بعضی از شرکا ، حتی بدون اینکه شریک ، عملی انجام دهد ، سهام بیشتری از سود را درنظر گرفت . نگارندگان دراین مقاله تلاش کرده اند تا با استفاده از قواعد و اصول کلی پذیرفته شده در فقه ،‌ضمن تایید و تقویت دیدگاه اخیر، عدم مغایرت ماده 42ل.ا.ق.ت. را با موازین اسلامی به اثبات رسانند .
کلیدواژه شرکت سهامی ، سهام ممتاز ، سهام عادی ، سود بیشتر،‌ فقه .
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی tafreshi@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved