>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی و مکان گزینی مراکز آموزش شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)  
   
نویسنده فرج زاده منوچهر ,رستمی مسلم
منبع مدرس علوم انساني - 1383 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:133 -152
چکیده    در این تحقیق توزیع مراکز اموزشی در سطح شهرک معلم کرمانشاه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و استانداردهای شهری و شاخصهای تاثیر گذار تحلیل و ارزیابی شد برای مدارس ابتدایی راهنمایی و دبیرستان به تفکیک پسرانه و دخترانه مکان یابیهای جدید صورت گرفت . داده های مکانی از نقشه 2000: 1 سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه تهیه شد سپس با استفاده از نرم افزار GIS نقشه شهرک معلم رقومی شده و داده های توصفی با استفاده از مدارک اسناد و آمار و بررسیهای میدانی جمع آوری و در محیط GIS پایگاه اطلاعاتی تشکیل گردید آنگاه برای هر یک از عوامل تاثیر گذار در مکان یابی مراکز آموزشی لایه هایی تهیه شد و برای هریک از لایه ها با توجه به عامل فاصله وزمان وزن دهی صورت پذیرفت سپس از ترکیب و تحلیل تمامی لایه ها بایکدیگر موقعیت فعلی مدارس مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت مناسبترین مکانها برای تاسیس مدارس پیشنهاد شد .نتایج نشان می دهد شهرک معلم کرمانشاه با کمبود فضای آموزشی مواجه است و نیازمند مکانهای جدید برای احداث مدارس است به همین منظور با قابلیتهای GIS مکانهای جدید شناسایی و معرفی شدند این موضوع نشان می دهد که GIS برای مکان یابی مراکز آموزشی و سایر خدمات شهری بسیار موثر و کارآمد است همچنین نقش مهمی را در برنامه ریزی شهری می تواند ایفا کند
کلیدواژه سیستم اطلاعات جغرافیای ، مکان گزینی ، مراکز اموزشی ، شهرک معلم کرمانشاه
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, گروه سنجش از راه دور , ایران, دانشگاه یزد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved