>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی سینوپتیکی یخبندانهای فراگیر بهاری در نیمه غرب ایران  
   
نویسنده عزیزی قاسم
منبع مدرس علوم انساني - 1383 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:99 -116
چکیده    در این پژوهش چهار مورد یخبندان فراگیر بهاری در نیمه غربی ایران مورد بررسی قرار گرفته است یخبندان فراگیر بهاری در این تحقیق روزی است که در تمام ایستگاههای انتخاب شده حداقل مطلق دما در ماه آوریل در آن روز رخ داده است . برای مطالعه شرایط سینوپتیک وقوع این یخبندان ها از نقشه های سطح زمین تراز 500 هکتوپاسکالی هوا در ساعات صفر استفاده شده است نقشه های مورد استفاده شامل نقشه روز وقوع یخبندان و چهار روز قبل از آن است نتایج حاصل از آن نشان می دهد در تمام روزهایی که پدیده یخبندان رخ داده است یک سیستم کم ارتفاع در شمال دریای خزر و در تراز 500 هکتوپاسکالی مشاهده می شود این سیستم معمولا با سیستم کم ارتفاع نسبتا قوی در غرب خود و در روی مدیترانه همراه است در روزهای یخبندان خطوط همدمای 15- تا 30- درجه سانتی گراد در تراز 500 هکتوپاسکالی از روی ایران عبور می کردند در سطح زمین الگوی موجود وجود سیستم کم فشار روی دریای خزر همراه با سیستم پرفشار در مناطق بین شرق خزر و غرب دریا سیاه است و گاهی تنها یک سیستم پرفشار د رمناطق با لاتر از شمال غرب ایران مشاهده می شود
کلیدواژه یخبندان ، آب و هواشناسی سینوپتیک ، نیمه غربی ایران ، فرارفت هوای سرد
آدرس دانشگاه تهران, گروه جغرافیای طبیعی , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved