>
Fa   |   Ar   |   En
   شواهد ژئومورفولوژیکی در سن سنجی زمین لغزه بزرگ سیمره (کبیرکوه) زاگرس، جنوب غربی ایران  
   
نویسنده شایان سیاوش
منبع مدرس علوم انساني - 1383 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:45 -70
چکیده    زمین لغزه سیمره یکی از بزرگترین لغزشهای دنیاست که از دیر باز توجه بسیاری از دانشمندان داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است . در تعیین علت وقوع وزمان آن بین دانشمندان مختلف ، اختلاف نظر وجود دارد در این مقاله ضمن بررسی وضعیت مکانی و ویژگیهای دینامیکی و ژئومورفولوژیکی فرضیه هایی برای چگونگی وقوع و زمان آن ارائه و به آزمون گذاشته شده اند . نظریات دانشمندان مختلف داخلی وخارجی نیز مورد بحث قرار گرفته و سپس با استفاده از داده های هیدرو-اقلیمی و محاسبات دینامیک لغزش مشخصات عمومی و جزیی لغزش سیمره ارائه شده است داده های حاصل از شواهد ژئومورفولوژیکی همچون نرخ گسترش شبکه آبهای سطحی روی لایه زیرین یا سطح لغزش چگونگی گسترش رگرولیت میزان وقوع فرایندهای انحلالی ایجاد لاپیه ، حفره ها درزها وشکافها در سنگهای آهکی ریزشی گردواری اندک در دانه ها و قطعات لغزش یافته گسترش جزیی افقهای خاک در پهنه ریزش ومحدودیت نهشته گذاریهای رود سیمره بر کنارهای منطقه لغزش سبب شده است که سن زمین لغزه سیمره جدید تشخیص داده شود . همچنین در تایید این مطلب بررسی اسناد و مدارک تاریخی نیز زمان وقوع لغزش را در سال 827م مطابق با 258 ه . ق نشان داده است . به این ترتیب نظریه هایی که درباره وقوع ان در حدود 10000 سال قبل عنوان شده بود رد شد . لغزش سیمره به هنگام وقوع با صدای عظیم همراه بوده و سبب ایجاد لرزش در منطقه و نواحی دور دست شده است . به همین علت برخی محرک وقوع آن را زمین لرزه دانسته اند این مقاله به بحث و بررسی لرزه خیزی منطقه مورد نظر می پردازد و نتیجه گرفته می شود که وقوع لغزش عظیم سیمره باعث ایجاد زمین لرزه شده است نه بر عکس
کلیدواژه لغزش سیمره ، سن سنجی ژئومورفولوژیکی ، زمین لغزه های زاگرس ، حرکات دامنه ای ، ژئومورفولوژی کاربردی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, گروه جغرافیا , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved