>
Fa   |   Ar   |   En
   جنبه هایی از تاثیر یافته های جرم شناسی بر سیاست جنایی  
   
نویسنده فرجیها محمد
منبع مدرس علوم انساني - 1382 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:91 -132
فایل تمام متن
چکیده    مطلب این مقاله در چهار بخش ارائه می شود. بخش اول به بررسی اجمالی اشکال مختلف استفاده از یافته های تحقیق در سیاستگذاریها اختصاص دارد و اینکه نتایج پژوهشهای انجام شده چگونه ممکن است با تولید اطلاعات و دانش مورد نیاز، تفکر و اندیشه تصمیم گیرندگان را نسبت به موضوع مورد تصمیم گیری تحت تاثیر قرار دهد. بخش دوم محدودیتهای مربوط به حوزه تحقیق و حوزه سیاستگذاری که موانع و مشکلاتی را بر سر راه نفوذ یافته های علمی بر سیاستگذاریها ایجاد می کنند، به طور جداگانه بر خواهد شمرد. نگاهی اجمالی به فهرست این موانع، اهمیت ایجاد ارتباط نزدیک میان پژوهشگران با مدیران و تصمیم گیران سیاست جنایی و نیز ضرورت دستیابی به ساز و کارهایی برای نزدیکتر کردن گفتمانهای حاکم بر این دو حوزه را بیش از پیش آشکار می سازد. بخش سوم با عنوان «یافته های جرم شناسی و سیاست کیفری» ضمن تشریح ابعاد مختلف جدایی و افتراق میان مطالعات جرم شناسی وس یاست کیفری،‌ اندیشه ها و آرای صاحبنظران مختلف را در این باره که چرا این تاثیرگذاری به ویژه بر سیاستگذاری در امور زندانها بسیار کمتر از میزان انتظار محققان و پژوهشگران جرم شناسی بوده بررسی خواهد کرد و در تلاش است پاسخی برای این سوال پیدا کند که چه مقدمات و شرایطی لازم است تا جرم شناسی بتواند به راه حلهای عملی در این زمینه دست یابد. در بخش چهارم، یعنی «تاثیر مطالعات جرم شناسانه و بزه دیده شناسانه بر سیاست جنایی بزه دیده مدار» پس از بررسی میزان همزیستی میان یافته های جرم شناسی و بزه دیده شناسی با سیاستهای حمایت از بزه دیده،‌ تاثیر یافته های تحقیق را در این زمینه در رقابت با دیگر عوامل تاثیرگذار، مثل ایدئولوژی و منافع سیاسی بر سیاستهای حمایت از بزه دیده مطالعه خواهیم کرد. بخش پایانی به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروح اختصاص دارد.
کلیدواژه داده های جرم شناسی، سیاست جنایی، سیاست کیفری، برنامه های حمایت از بزه دیده، سیاستگذاری
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, گروه حقوق, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved