>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد مدیر با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA)  
   
نویسنده فضلی صفر ,آذر عادل
منبع مدرس علوم انساني - 1381 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:99 -124
فایل تمام متن
چکیده    موضوع این مقاله ، ارائه مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد مدیران است که یکی از مشکلترین جنبه های مدیریت منابع انسانی است . ارزیابی عملکرد دارای فرایند مشخصی است که یکی از مهمترین مراحل ن ، تعریف شاخص یا شاخصهای ارزیابی است . مطالعات نشان می دهد که مدلهای ارزیابی عملکرد تحت تاثیر شاخصهای ارزیابی است و شاخصها نیز بر اساس گرایشهای نظری موجود شکل گرفته اند . به طور کلی ،‌ سه گرایش اصلی دراین زمینه وجود دارد که انجام ارزیابی بر اساس هر کدام از گرایشهای نظری ، دارای مزایا و معایبی است که از جمله معایب آنها ، ذهنی بودن ، دقیق نبودن و نداشتن قابلیت اجرایی است .دراین مقاله برای ارزیابی عملکرد مدیران ، مدلی جامع پیشنهاد شده است که مزایای هر سه گرایش اصلی را دارد و به علت استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها ،‌ در عرصه های اجرایی کاملا عینی ، دقیق و توانمند است . این مدل با استفاده از مدل استاندارد CCR که یکی از مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده هاست ، طراحی و تبیین گردیده و نویسندگان نام افرا AFRA را بر آن نهاده اند . مدل افرا در ارزیابی عملکرد مدیران شعبه های یکی از بانکهای کشور به کار گرفته شده و نتایج آن در این مقاله آمده است .
کلیدواژه ارزیابی عملکرد مدیر ، تحلیل پوششی داده ها DEA ، مدل افرا AFRA ،‌ مدل CCR
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه مدیریت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved