>
Fa   |   Ar   |   En
   ابعاد سازمانی و کاربرد سیستمها و فناوری اطلاعات در سازمانهای صنعتی موفق  
   
نویسنده خداداد حسینی حمید ,مبارکی محمدحسن
منبع مدرس علوم انساني - 1381 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:43 -66
فایل تمام متن
چکیده    در پایان هزاره دوم و آغاز سوم میلادی ، ادغام فناوری و سیستمهای اطلاعات در زندگی روزمره آدمی به طور مداوم و پر شتاب بیش از هر زمانی مشاهده می شود. از آنجا که در این تحول ، اطلاعات رگ حیات سازمان است ، این سوال اساسی همواره مطرح است که جایگاه و موقعیت ابعاد متنوع سازمانی در راستای حداکثر استفاده بهینه از فناوری و سیستمهای اطلاعات و به تبع آن ، نیل به موفقیت سازمانی چگونه باید باشد ؟ در تحقیق حاضر با تحلیل آرای صاحبنظران در خصوص جایگاه و موقعیت بهینه ابعاد سازمانی که متضمن اثر بخشی سیستمها و فناوری اطلاعات در سازمانها می باشد ، یک مدل مفهومی طراحی گردیده است . آنگاه برای سنجش کارامدی و تبیین آن در شرایط جاری ، مطالعه ای میدانی در میان تعدادی از شرکتهای وابسته N = 58 به یک گروه اقتصادی انجام شده است .یافته های تحقیق نشان داده که تفاوت معنی داری در ابعاد متنوع سازمانی بین شرکتهای موفقی که در سطحی بالا سیستمها و فناوری اطلاعات را به خدمت گرفته اند با شرکتهای کم توفیقی که در سطح پایین از این وضعیت بهره می برند وجود دارد .
کلیدواژه ابعاد سازمانی ، سیستمهای اطلاعات IS ، فناوری اطلاعات IT ، موفقیت سازمانی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved