>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و تبیین مدل تعاملی استراتژی، فرهنگ سازمانی و محیط در سازمانهای صنعتی کشور  
   
نویسنده کردنائیج اسدالله ,مشبکی اصغر
منبع مدرس علوم انساني - 1381 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:99 -114
فایل تمام متن
چکیده    آینده جهان در قرن بیست و یکم ‌،‌ آکنده از رقابت ، توسعه بازارهای نوظهور ، عوامل محیطی نامطمئن ، رواج تکنولوژیهای برتر و گسترش تجارت است . شرط توفیق در این میدان بهره گیری از فرصتها و استقبال از چالشهای پیش روی است . تمام این موارد ایجاب می کند که فرهنگ سازمانی و محیط خوب شناخته شود تا بتوان با انتخاب استراتژی مناسب در دنیای رقابت باقی ماند . از این رو در این مقاله تلاش شده است تا رابطه تعاملی استراتژی ، فرهنگ سازمانی و محیط در سازمانهای صنعتی کشور بررسی شود . این عوامل در قالب پرسشنامه تحت عنوان پرسشنامه استراتژی سازمان گونه شناسی اسنو و مایلز ،‌ پرسشنامه فرهنگ سازمانی قوی و ضعیف و پرسشنامه محیط پایدار و پویا دسته بندی شده و سپس بر مبنای فرضیات تحقیق ، ارتباط تعاملی آنها مورد آزمون قرار گرفته است . اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSSwin تجزیه و تحلیل شده و در پایان ، مدل تعاملی استراتژی ،‌ فرهنگ سازمانی و محیط در سازمانهای صنعتی ارائه گردیده است .
کلیدواژه استراتژی ، فرهنگ سازمانی ، محیط ، مدل تعاملی .
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved