>
Fa   |   Ar   |   En
   مدرس علوم انسانی   
سال:1387 - دوره: - شماره:59


  tick  بررسی مقایسه ای تحلیل داده ها در شش سیگما، باکمک ابزارهای آماری و فنون تصمیم گیری چند شاخصه - صفحه:1-36

  tick  طرح ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی و برنامه ریزی آرمانی - صفحه:37-68

  tick  مدل طراحی بهینه معماری برای شبکه های عصبی مصنوعی و به کارگیری آن در پیش بینی مصرف ماهانه نفت گاز کل کشور - صفحه:69-96

  tick  بررسی نقش راهنمایان آموزشی از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد در سال تحصیلی65-1385 - صفحه:97-126

  tick  ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان درزنجیره تامین در حالت منبع یابی منفرد با رویکرد فازی - صفحه:127-153

  tick  تبیین روابط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب دانش، نوآوری و انعطاف پذیری : شرکت های دارویی کشور - صفحه:155-176

  tick  ارائه چارچوب معماری زنجیره تامین محصولات بر پایه زیرساخت Ict روستایی - صفحه:177-198

  tick  بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثر بخشی نظام ارزیابی عملکرد جدید کارکنان دولت (مورد مطالعه در ستاد مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی) - صفحه:199-225

  tick  تشکیل سبد سهام بر مبنای متغیرهای بنیادی و رتبه بندی آنها بر حسب بتا و بازده - صفحه:227-263

  tick  طراحی مدل آوازه برای بانکهای ایران با تاکید بر تفاوتهای ادراکی ذینفعان - صفحه:265-296
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved