>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی سازوکارهای ملل متحد در حمایت از حقوق بشر: ارکان مبتنی بر منشور و معاهدات  
   
نویسنده مصفا نسرین
منبع مدرس علوم انساني - 1382 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:159 -178
فایل تمام متن
چکیده    از زمان تصویب منشور در 1945 و پس از آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948 ملل متحد به طور مستمر به تدوین مجموعه ای از اسناد حقوق بشر بین المللی پرداخته است. امروزه می توان اذعان داشت که قبول جهانی نسبت به موازین اصلی حقوق بشر بلاتردید است و مباحث حول هنجارها در 1945، اکنون تبدیل به موضوع تعهدات حقوقی دولتها در جامعه بین المللی شده است. در حالی که یقین وجود دارد که اولین و مهمترین روش اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر حمایت ملی از آنها است، ولی در سراسر جهان به طور فزاینده به لزوم تقویت سازو کارهای ملل متحد برای حمایت بهتر وموثرتر از موازین ارائه شده در اسناد توجه می شود.سازوکارهای ملل متحد بر دو دسته هستند: ارکان مبتنی بر منشور و ارکان مبتنی بر معاهدات که سکارآیی آنها به عوامل مختلف بستگی دارد. بعضی به ساختار وظایف و به طور کلی ظرفیت ملل متحد در پاسخگویی به انتظارات جامعه بین المللی از آن مربوط می شود و بعضی دیگر به مباحث جهان شمولی حقوق بشر و تلفیق میان موازین بین المللی حقوق بشر و ارزشها و هنجارهای موجود در فرهنگها مختلف بر می گردد.همچنین همواره سوالی اساسی در باب چگونگی هماهنگی میان سازوکارهای ملل متحد در زمینه حقوق بشر وجود دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی رکن اصلی حاکمیت حقوق بشر بر اساس منشور، یعنی کمیسیون حقوق بشر و ارکان مبتنی بر معاهدات حقوق بشر وهمچنین میزان پاسخگویی آنها است. در این راه، ضمن تبیین تفاوتها به چالشهای راجع به آنها نیز اشاره می شود.
کلیدواژه سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر، کمیته حقوق بشر.
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده حقوق و علوم سیاسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved