>
Fa   |   Ar   |   En
   مدرس علوم انسانی   
سال:1386 - دوره: - شماره:55


  tick  بررسی ارتباط میان میزان سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق مشارکت با میزان جذابیت سرمایه گذاری (نقد شوندگی و تشکیل سرمایه) در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:1-30

  tick  طراحی مدلی مبتنی بر شبیه سازی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی - صفحه:31-58

  tick  تقسیم بازار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مطالعه موردی : فرآورده های گوشتی (سوسیس) - صفحه:59-80

  tick  ارزیابی مشخصه های کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه : دانشگاه مازندران) - صفحه:81-114

  tick  ارزیابی ساختار وب سایت با استفاده از مدل سازی رفتار بازدید کنندگاه : یک مطالعه موردی - صفحه:115-140

  tick  بررسی موانع کارآفرینی سازمانی: مورد مطالعه ، شرکت صنعت چوب شمال - صفحه:141-160

  tick  چگونگی بهبود کیفیت محصول با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (Doe) ،(مطالعه موردی بر روی آجر Mgo-C در شرکت فراورده های نسوز پارس) - صفحه:161-180

  tick  طراحی چارچوب یک Gdss جهت انتخاب شاخصهای سنجش و مدیریت سرمایه های دانسته ای در یک شرکت خودروساز ایرانی - صفحه:181-210

  tick  تبیین مدل تأثیرگذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبکهای رهبری - صفحه:211-234

  tick  طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک - صفحه:235-264
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved