>
Fa   |   Ar   |   En
   کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1387 - دوره:11 - شماره:4


  tick  بازخوانی فرانمای زیررده Pr ادبیات انگلیسی - ادبیات دوره انگلوساکسون - در رده بندی کتابخانه کنگره - صفحه:7-48

  tick  مقایسه استفاده از منابع الکترونیکی خریداری شده در بخش مرجع کتابخانه های دانشگاه تهران و تبریز - صفحه:49-64

  tick  فضای سه بعدی اطلاعات و ضرورت بهینه سازی ساختار اصطلاحنامه ها از طریق افزودن خصیصه های معنایی به آنها - صفحه:65-90

  tick  ارتباطهای الکترونیک کتابداران ایران: تحلیل محتوایی گروه بحث الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد (Lis) - صفحه:91-114

  tick  ارزیابی کتابخانه های دبیرستانی شهر کرمانشاه و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آنها - صفحه:115-132

  tick  نظریه هرمنوتیکی - اگزیستانسیال رافائل کاپورو درباره اطلاعات - صفحه:133-154

  tick  ارزشیابی تحصیلی، نظام نوین آموزش ابتدایی در ایران و جایگاه کتابخانه های مدارس در آن: گزارشی از یک پژوهش - صفحه:155-188

  tick  بررسی نیازهای آموزشی کارکنان کتابخانه های عمومی کشور - صفحه:189-210

  tick  شناسایی و رتبه بندی ابعاد کیفیت خدمات کتابخانه ای با رویکرد فازی (مطالعه موردی: کتابخانه های دانشگاه یزد) - صفحه:211-238

  tick  درآمدی بر مفهوم مکان - صفحه:239-254

  tick  مقایسه سنجش کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه فردوسی از دیدگاه کاربران و کتابداران با استفاده از ابزار لایب کوآل - صفحه:255-274

  tick  مقدمه ای بر فرانظریه ها، نظریه ها و الگوها - صفحه:275-297
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved