>
Fa   |   Ar   |   En
   کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1387 - دوره:11 - شماره:2


  tick  مفهوم اطلاعات و ارتباطات و میانکنش بین آنها - صفحه:7-24

  tick  بررسی کیفیت خدمات کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در تهران از طریق مدل تحلیل شکاف - صفحه:25-52

  tick  ارزیابی ربط در نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات از رهیافت شناختی - صفحه:53-70

  tick  اثرهای مضاعف نظریه عدم تقارن اطلاعاتی و بازار انحصاری بر روند اشتراک مجله های لاتین و پایگاه های اطلاعاتی در کتابخانه ها - صفحه:71-94

  tick  بررسی وضعیت همکاری علمی اعضای هیئت علمی در چهار حوزه موضوعی در دانشگاه فردوسی مشهد - صفحه:95-120

  tick  تحلیل پیوندهای وب سایتهای دانشگاه های علوم پزشکی ایران با استفاده از روش وب سنجی - صفحه:121-142

  tick  کاربرد «فولکسونومی» در بازنمون تصاویر دیجیتالی: رویکردی نوین در نمایه سازی کاربرمدار - صفحه:143-160

  tick  بررسی تحلیلی و ترسیم ساختار انتشارات علمی تولید شده در حوزه های کتاب سنجی، علم سنجی، اطلاع رسنجی و وب سنجی در پایگاه Web Of Science طی سالهای 1990-2005 - صفحه:161-182

  tick  مدیریت اطلاعات با رویکرد فازی - صفحه:183-204

  tick  تحلیلی بر آینده نگاری و فناوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مطالعه تطبیقی ژاپن و چین) - صفحه:205-224

  tick  ارزش و ارزشهای کتابخانه: سخنرانی ارائه شده در جشن کتابخانه ها - صفحه:225-244

  tick  واکنشها و تأثیرها: الگوی کاربرد اطلاعات پیوسته برای یادگیری - صفحه:245-260
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved