>
Fa   |   Ar   |   En
   کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1392 - دوره:16 - شماره:2


  tick  راهبردهای قیمت گذاری کالای اطلاعاتی - صفحه:7-28

  tick  استفاده پذیری نرم افزار سیمرغ از دید کاربران لزوم بازنگری در پارادایم طراحی نرم افزارهای کتابخانه ای - صفحه:29-47

  tick  ارائه مدل سنجش آمادگی تجارت الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی ایران - صفحه:49-75

  tick  ارزیابی اصطلاحنامه های علوم اسلامی براساس استاندارد Ansi/Niso Z39.192005 - صفحه:77-102

  tick  بررسی تاثیر دوره آموزشی نقد کتاب برآگاهی ،نگرش و مهارت نقد کتاب اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1391 - صفحه:103-117

  tick  فصل مشترک نظریه های علم ارتباطات با مسائل علوم کتابداری و اطلاع رسانی چیست؟ - صفحه:119-142

  tick  جریان دانش میان شبکه مخترعان حوزه برق والکترونیک - صفحه:143-166

  tick  فناوریهای ترغیبی و کاپتولوژی ؛کاربردها در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی - صفحه:167-195

  tick  بررسی میزان رضایتمندی کاربران از تمایل با کتابداران و تعیین عوامل موثر برآن:مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد - صفحه:197-216

  tick  شناسایی عناصر هسته پیشینه های کتابشناختی کتابخانه های دیجیتالی ایران براساس استاندارد آر.دی.ای - صفحه:217-237

  tick  مطالعه تطبیقی نسخه برداری از آثار ادبی و هنری توسط کتابخانه ها - صفحه:239-261

  tick  ساخت و اعتباریابی مقیاسی به منظور سنجش عوامل ترغیب کننده و بازدارنده همکاری علمی درمیان اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - صفحه:263-279
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved