>
Fa   |   Ar   |   En
   کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1386 - دوره:10 - شماره:1


  tick  رویکردهای نو به سازماندهی اطلاعات ( آیا امکان سازماندهی تمام اطلاعات وجود دارد ؟ دیدگاهی کتابخانه ای ) - صفحه:7-38

  tick  ارزیابی سایتهای وب بازیابی شده توسط دو راهنمای شبکه وب ( Yahoo, Odp ) در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی بر اساس معیارهای محتوا و کارایی - صفحه:39-60

  tick  ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانه های آموزشی با رویکرد Libqual ( مورد : کتابخانه های دانشگاه یزد ) - صفحه:61-78

  tick  ارزیابی نمایه های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999 - صفحه:79-98

  tick  معرفی کتابخانه بریتانیا به عنوان دنیای دانش - صفحه:99-122

  tick  میزان رضایت استفاده کنندگان از کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران در رابطه با منابع موجود و خدمات ارائه شده سال 1383 - صفحه:123-140

  tick  تجسس اطلاعات - صفحه:141-150

  tick  تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی ایران - صفحه:151-178

  tick  تولید اطلاعات علمی کتابداری و اطلاع رسانی در ایران ، ترکیه ، عربستان سعودی و مصر - صفحه:179-196

  tick  نقش عامل انسانی در مدیریت دانش - صفحه:197-209
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved