>
Fa   |   Ar   |   En
   کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1391 - دوره:15 - شماره:4


  tick  سرسخن :مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (ناشر دوم) - صفحه:5-7

  tick  غلفت تاریخی از مطالعات تاریخی در علم اطلاعات: پیامدها و مرور کوشش های تازه - صفحه:9-38

  tick  ارزیابی قابلیت فهم پذیری محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی و میزان هدفمند بودن رفتار اطلاع جویی کاربران بر پایه الگوی الیس - صفحه:39-58

  tick  مروری بر دشواریهای زبان فارسی در محیط دیجیتال و تاثیرات آنها بر اثر بخشی پردازش خودکار متن و بازیابی اطلاعات - صفحه:59-92

  tick  بررسی فرایند قضاوت ربط در گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک شناختی کل گرا-تحلیلی رایدینگ - صفحه:93-118

  tick  نگاهی نو به طراحی کتابخانه های دیجیتال: کاربرد هستی شناسی در طراحی کتابخانه های دیجیتال معنایی - صفحه:119-140

  tick  بررسی دیدگاه فهرستنویسان سه کتابخانه بزرگ مشهد درباره به کارگیری قواعد توصیف و دسترسی به منابع(آر.دی.ای) - صفحه:141-168

  tick  شناسایی و تبیین عوامل موثر بر لایه ارزش ها و باورهای فرهنگ مطالعه در ایران - صفحه:169-190

  tick  مقایسه تولیدات علمی دانش آموختگان مقطع دکتری دانشگاههای داخل و خارج از کشور در حوزه کتابداری و علم اطلاعات - صفحه:191-208

  tick  ارزیابی کم و کیف استفاده و رضایت کاربران از پایگاه اطلاعاتی نمایه نشریات در کتابخانه های عمومی شهر مشهد - صفحه:209-232

  tick  سنجش اثر بخشی سلسله کارگاه های پیشنهادی آموزشی سواد اطلاعاتی به شاغلین تحقیقاتی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی - صفحه:233-256

  tick  تدوین راهبردهای توسعه آموزش اخلاق کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور - صفحه:257-278

  tick  شناسایی روابط کتابشناختی موجود در میان خانواده های کتابشناختی شاهنامه و نهج البلاغه و فیلدهای مورد نیاز برای نمایش آنها - صفحه:279-298
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved