>
Fa   |   Ar   |   En
   کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1391 - دوره:15 - شماره:3


  tick  تحلیل چالش های پیوسته نویسی و جدا نویسی واژگان فارسی در ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی - صفحه:9-30

  tick  بررسی امکان پیاده سازی الگوی مفهومی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (الف.آر.بی.آر) در نرم افزارهای کتابخانه ای ایران - صفحه:31-57

  tick  بررسی امکان رتبه بندی مجدد نتایج جستجو بر مبنای درجه و دشواری متن به صورت خودکار:موردکاوی متون تخصصی حوزه علوم رایانه و فناوری اطلاعات - صفحه:58-79

  tick  ارزیابی و مقایسه کتابخانه های مرکزی و دانشکده ای دانشگاه شهید چمران بر اساس تحلیل Swot - صفحه:80-108

  tick  بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان(مطالعه موردی:کتابخانه های دانشگاهی بندرعباس) - صفحه:109-127

  tick  تحلیل نقش رسانه های جمعی برمهارت های ارتباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - صفحه:129-143

  tick  تحلیل محتوای مقالات کتابداری ایران در Web Of Science:در کجای تولید علم کتابداری جهان قرار داریم؟ - صفحه:145-169

  tick  پیش شرط های توصیه و تبلیغ کلامی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی:طراحی الگوی تبلیغ کلامی مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی - صفحه:171-190

  tick  بررسی مهارت ها و قابلیت های کتابداران دیجیتال: مورد پژوهشی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی تبریز - صفحه:191-216

  tick  پیوند سازماندهی اطلاعات با منطق کاربران پژوهشی پیرامون میزان تطابق سازماندهی اطلاعات وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران با منطق کاربران به منظور ارائه الگوی مناسب - صفحه:217-242

  tick  تحلیل محتوا و بررسی خدمات وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی ایران به اعضای هیئت علمی - صفحه:243-270

  tick  ارزیابی عملکرد کتابخانه ها و بر اساس کارآیی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها(Dea) مورد مطالعه:کتابخانه های عمومی شهر مشهد - صفحه:271-296
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved