>
Fa   |   Ar   |   En
   کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1391 - دوره:15 - شماره:1


  tick  شش نشانه اولیه متمایز کننده مقالات غیر قابل نشر - صفحه:5-8

  tick  ارزیابی کیفیت آموزش کتابداری و اطلاع رسانی: مطالعه دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان - صفحه:9-32

  tick  کاربرد مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش های کتابداری و اطلاع رسانی: ساخت و آزمون نظریه ها - صفحه:33-62

  tick  کاربرد «نظریه بازیها» در فراهم آوری و اشتراک منابع کتابخانه ای - صفحه:63-88

  tick  بررسی روابط علت و معلولی بین معیارهای کیفیت خدمات در کتابخانه ها با رویکرد ترکیبی لایب کوآل - دیماتل فازی - صفحه:89-112

  tick  روش شناسی طراحی، ساخت و پیاده سازی هستی شناسی: رویکردها، زبانها و ابزارها (مطالعه موردی طراحی هستی شناسی Asfaont در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی - صفحه:113-142

  tick  ارزیابی تاثیر شیوه های انتقال یافته های تحقیقاتی بر عملکرد محصول در بخش ترویج سازمان جهاد کشاورزی خوزستان - صفحه:143-164

  tick  بررسی عوامل موثر بر جستجوی اطلاعات بر سلامت در وب توسط زنان شاغل در سازمان آب و برق خوزستان - صفحه:165-184

  tick  مروری بر متون علم سنجی در ایران - صفحه:185-216

  tick  بررسی فاصله موجود میان ادراکها و انتظارهای مراجعاناز خدمات دریافت شده در کتابخانه ملی با استفاده از مدل تحلیل شکاف - صفحه:217-236

  tick  مزیت رقابتی و نقش آن در اقتصاد کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی - صفحه:237-262

  tick  ارزیابی تراکم کلمات کلیدی در وب سایت های برتر کتابخانه مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی ایران - صفحه:263-284

  tick  سنجش کیفیت خدمات کابخانه های عمومی وابسته به شهرداری تهران - صفحه:285-308
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved