>
Fa   |   Ar   |   En
   کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1390 - دوره:14 - شماره:4


  tick  تحلیل محتوای کارگاه ها و همایش های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران دوره سوم 1388-1386 - صفحه:9-34

  tick  بررسی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران با معیارهای اخلاق حرفه ای کتابداری - صفحه:35-70

  tick  آیا لازم است نام رشته کتابداری و اطلاع رسانی در ایران تغییر کند؟(یک بررسی تطبیقی) - صفحه:71-90

  tick  توان نرم افزارهای موجود در کتابخانه های مرکزی دانشگاهی شهر تهران در ارائه ی اطلاعات مورد نیاز مدیران - صفحه:91-114

  tick  ساخت اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس سنجش اضطراب اطلاع یابی - صفحه:115-140

  tick  بررسی بروندادهای علمی حوزه های کتاب سنجی، علم سنجی و اطلاع سنجی در نمایه استنادی علوم اجتماعی به منظور یافتن تمایزات و تشابهات بین این سه حوزه - صفحه:141-162

  tick  بررسی رابط کاربر بانک اطلاعاتی نمایه از دیدگاه دانشجویان(کتابخانه مرکزی)دانشگاه فردوسی مشهد با روش مکاشفه ای - صفحه:163-188

  tick  قوانین کوانتومی در دنیای اطلاعات - صفحه:189-212

  tick  بررسی مقایسه ای وضعیت سرمایه اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی(مطالعه موردی: کتابخانه های دانشگاهی فردوسی و علوم پزشکی مشهد) - صفحه:213-244

  tick  تحلیل و عارضه یابی کارایی استان های کشور در استفاده از ظرفیتهای موجود اطلاع رسانی با روش ارزیابی کارایی متقاطع - صفحه:245-266

  tick  بررسی وضعیت کتابخانه های نابینایان و نیمه بینایان مستقر در استان خراسان رضوی و بررسی میزان رضایتمندی کاربران از خدمات آنها - صفحه:267-294

  tick  پژوهشی درباره تدوین برنامه راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد - صفحه:294-324
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved