>
Fa   |   Ar   |   En
   کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1390 - دوره:14 - شماره:3


  tick  پیش آگاهی برای اجرای برنامه جدید دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی - صفحه:5-7

  tick  به کارگیری بازاریابی اجتماعی در کتابخانه های عمومی - صفحه:9-32

  tick  هم نویسندگی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد در نمایه های غیر استنادی - صفحه:33-50

  tick  بررسی چگونه تعامل کاربران مختلف با محیط فراپیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری - صفحه:51-82

  tick  سازماندهی محتوای کتابخانه های دیجیتالی با استفاده از نظام ساده سازماندهی دانش - صفحه:83-109

  tick  تحلیل محتوای وبلاگهای کتابداری ایران: 1388-1386 - صفحه:111-134

  tick  بررسی جایگاه آموزشی و پژوهشی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و سنجش تاثیر دو عامل فاصله مکانی و آگاهی بر میزان استفاده دانشجویان ازآن کتابخانه - صفحه:135-161

  tick  رتبه بندی شاخصهای سرمایه فکری (مطالعه چند موردی: کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاههای مازندران، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه جامع گلستان و علوم پزشکی گرگان) - صفحه:163-192

  tick  میزان انطباق مهارتهای خدمات مرجع و اطلاع رسانی و محتوای آموزشی سرفصلهای دانشگاهی(مطالعه موردی و مقایسه ای سر فصل دانشگاه تهران) - صفحه:193-223

  tick  شناسایی نحوه ارائه ایده ها، روشها، پیشنهادهای نو و الگوی ارتباط در کتابخانه های دانشگاه هایی شهید چمران و جندی شاپور - صفحه:225-250

  tick  عوامل موثر بر رضایتمندی اطلاعاتی کاربران سایتهای اینترنتی با بررسی نقش متغیر بوم شناختی در انتخاب سایتها - صفحه:251-277
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved