>
Fa   |   Ar   |   En
   کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1390 - دوره:14 - شماره:2


  tick  معنای سه مفهوم پر کاربرد داده، اطلاع و دانش - صفحه:5-10

  tick  مقایسه فرایند جستجوی اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران با مدل فرایند جستجوی اطلاعات کولثاو به منظور ارائه الگوی جستجوی اینترنتی آنان و طرح مداخله کتابداران در هنگام جستجو - صفحه:11-44

  tick  نظام های نوین سازماندهی دانش: وب معنایی، هستی شناسی و ابزارهای سازماندهی دانش عینی - صفحه:45-70

  tick  آموزش کتابداری و علم اطلاعات در ایران: موانع و راهکارها - صفحه:71-106

  tick  میزان بهره گیری از وب 2 در کتابخانه های دانشگاهی کشورهای خاورمیانه - صفحه:107-130

  tick  تحلیل عاملی موانع استفاده مطلوب دانشجویان از خدمات کتابخانه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - صفحه:131-154

  tick  فوکسونومی در کتابخانه های سنتی - صفحه:155-170

  tick  استفاده از الگوی مفهومی ملزومات کارکردی پیشینه های کتاب شناختی در فهرست نویسی نسخه های خطی دیجیتال شده - صفحه:171-192

  tick  پژوهشی پیرامون الگوی مناسب برای ذخیره و سازماندهی اطلاعات کتابشناختی و نسخه شناختی کتابهای چاپ سنگی - صفحه:193-218

  tick  بررسی علل و عوامل خروج کتب خطی از ایران و راه های مقابله با آن - صفحه:219-262

  tick  تحلیل فهرست نگاری نسخ خطی در ایران از جنبه وجود یا عدم وجود الگو در آن و ارائه راهکارهای بهبودی در جهت ایجاد قالب استاندارد ملی - صفحه:263-282

  tick  نقش نسخه های خطی در گفتگوی تمدن ها با محوریت برنامه حافظه جهانی - صفحه:283-298

  tick  طبقه بندی جلدهای روغنی تبریز عصر قاجار از حیث طرح و نقش به کار رفته با تاکید بر آثار موجود در موزه قرآن و کتابت مسجد صاحب الامر - صفحه:299-320
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved