>
Fa   |   Ar   |   En
   کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1390 - دوره:14 - شماره:1


  tick  خانواده های کتابشناختی در فهرستهای رایانه ای: نگاه کاربران به خانواده شاهنامه فردوسی از رویکرد الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (Frbr) - صفحه:9-38

  tick  تاثیر رنگ در معماری داخلی فضای کتابخانه های دانشگاهی - صفحه:39-70

  tick  پیش فرضهای معرفت شناختی علم سنجی - صفحه:71-96

  tick  بررسی قابلیت کتابهای کمک ‏درسی در پاسخ‏دهی به پرسشهای پژوهش‏‏گرا در کتابهای درسی دوره راهنمایی - صفحه:97-124

  tick  بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابداران کتابخانه های عمومی (مورد: کتابخانه های عمومی شهرستان یزد) - صفحه:125-153

  tick  میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه های دانشگاهی همدان از امکانات و قابلیتهای وب 2/0 - صفحه:155-181

  tick  مروری بر متون سواد اطلاعاتی در ایران - صفحه:183-216

  tick  بررسی میزان همپوشانی و امکان جایگزینی مجله های چاپی فارسی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد با مجله های الکترونیکی فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری - صفحه:217-240

  tick  رابطه بین سواد اطلاعاتی و قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان - صفحه:241-268

  tick  تغییر قواعد فهرست نویسی: استاندارد توصیف و دسترسی به منابع (Rda) جایگزین قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن - صفحه:269-296

  tick  بررسی میزان انعکاس موضوعات کتابداری واطلاع رسانی در کتابهای درسی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی (شاخه نظری) در سال تحصیلی 90-1389 - صفحه:297-318

  tick  شناسایی و رتبه بندی معیارهای مؤثر بر مکان یابی کتابخانه های عمومی با استفاده از Anp فازی و Topsis فازی - صفحه:319-345
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved