>
Fa   |   Ar   |   En
   کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1389 - دوره:13 - شماره:3


  tick  انتشار کتابهای زیاد توسط کتابداران جوان؛ روالی عادی یا پدیده خاص کتابداری - صفحه:5-7

  tick  شاخص توان علمی: الگویی برای سنجش و مقایسه باروری علمی رشته ها - صفحه:9-29

  tick  مفهوم بافت در حوزه رفتارهای اطلاعاتی - صفحه:31-51

  tick  ارزیابی کمی و کیفی نشریه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی از بهار1377 تا بهار1387 - صفحه:53-84

  tick  بررسی میزان ارتباط بین کیفیت و قیمت نهایی کالاهای اطلاعاتی: مطالعه موردی کتابهای حوزه علم اطلاعات،ارائه شده در فروشگاه الکترونیکی آمازون - صفحه:85-100

  tick  نظریه معناشناختی اطلاعات - صفحه:101-129

  tick  مطالعه الگو، نوع و سطح سودمندی استنادهای مقاله های کتابداری و اطلاع رسانی - صفحه:131-157

  tick  بررسی وضعیت موجود کتابخانه های آموزشگاهی شهر زابل در سال تحصیلی 88-1387 - صفحه:159-177

  tick  بررسی میزان و چگونگی استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشگاه کابل و عوامل مؤثر و بازدارنده - صفحه:179-204

  tick  بررسی میزان درستی استنادهای مقاله های تألیفی منتشرشده در فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال 1387 - صفحه:205-223

  tick  بررسی میزان و عوامل مؤثر بر تولید علم در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، طی سالهای 2000 تا 2007 - صفحه:225-242

  tick  شناسایی وضعیت توسعه یافتگی و رتبه بندی استانهای کشور از لحاظ دسترسی به شاخصهای بخش کتابخانه ای - صفحه:243-270

  tick  رویکرد ارزیابی پیامد:تغییر تمرکز پژوهشها از موضوع کاربر در زندگی کتابخانه به کتابخانه در زندگی کاربر - صفحه:271-291
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved