>
Fa   |   Ar   |   En
   سنتز و شناسایی زیست نانوکامپوزیت های کربوکسی متیل سلولوز- هیدروکسیدهای لایه ای دوگانه  
   
نویسنده یدالهی مقصودلو مهدی ,فرهودیان ثنا
منبع علوم و تكنولوژي پليمر - 1394 - دوره : 28 - شماره : 4 - صفحه:313 -321
چکیده    در این مطالعه، روش هم رسوبی برای واردکردن کربوکسی متیل سلولوز ) cmc ( به داخلهیدروکسیدهای لایه ای دوگانه ) ldh ( و تهیه نانوکامپوزیت های میان لایه ای cmc-ldh استفادهشد. نانوکامپوزیت های cmc-ldh از واکنش محلول های آبی مخلوط نمک های فلزات با نسبتmg) m2+ یا ni ( به + al3 برابر 2، با محلول بازی حاوی cmc سنتز شدند. نانوکامپوزیت های تهیهشده با آزمون های طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه ) ftir (، پراش پرتو xrd( x (، میکروسکوپیالکترونی عبوری ) sem ( و تجزیه گرماوزنی ) tga ( بررسی شدند. همچنین، رفتار تورمینانوکامپوزیت های تهیه شده در محلول های آبی با ph های مختلف بررسی شد. واردشدن زنجیرهایپلیمری کربوکسی متیل سلولوز میان ورقه های هیدروکسیدهای لایه ای دوتایی با طیف سنجی ftir وآزمون xrd تایید شد. فاصله میان صفحه ها برای mg-al-cmc-ldh و ni-al-cmc-ldhبه ترتیب مقادیر 73 / 1 و 2/23 nm به دست آمد که آرایش چندلایه ای cmc را درون فضاهای میانلایه ای هیدروکسیدهای لایه ای دوگانه تایید کرد. آزمون tem شکل شناسی میان لایه ای شده رابرای نانوکامپوزیت ها نشان داد که با نتایج حاصل از xrd تطابق کامل داشت. بررسی تخریبگرمایی کربوکسی متیل سلولوز و نانوکامپوزیت های cmc-ldh با آزمون تجزیه گرماوزنسنجی، مقاومت گرمایی بهتر را برای cmc با وجود ورقه های ldh نشان داد. پایداری گرماییcm c در نانوکامپوزیت ها حدود 50 و 133°c برای ni-al-cmc-ldh و mg-al-cmc-ldhافزایش یافت. نانوکامپوزیت های به دست آمده رفتار تورمی وابسته به ph را نشان دادند.مقدار تورم نانوکامپوزیت های تهیه شده با ازدیاد ph از 2 تا 10 به آرامی افزایش یافت ودر ph های بیش از 10 افزایش شدیدی نشان داد.
کلیدواژه زیست نانوکامپوزیت ,کربوکسی متیل سلولوز ,هیدروکسید لایه ای دوگانه ,خاک رس آنیونی ,ساختارهای لایه ای
آدرس دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved