>
Fa   |   Ar   |   En
   شکل شناسی، ریزساختار و خواص فیزیکی- مکانیکی قیر پاسارگاد اصلاح شده با کوپلیمر اتیلن-وینیل استات و نانوخاک رس  
   
نویسنده قایم پور آرزو ,توکلی اکرم ,رضوی آقجه میرکریم ,محمدی رودباری مطهره
منبع علوم و تكنولوژي پليمر - 1394 - دوره : 28 - شماره : 4 - صفحه:289 -299
چکیده    قیر به دلیل داشتن خواص ویژه از قبیل انعطاف پذیری، چسبندگی، آبگریزی و قیمت به نسبت ارزان،از اهمیت و جایگاه ویژه ای در صنایع مختلف برخوردار است. از ضعف های قیر محدودبودن خواصفیزیکی و مکانیکی آن است. از سایر محدودیت های آن می توان به جریان پذیری در دماهای زیاد وترک برداری در دماهای کم اشاره کرد. هدف از انجام این پژوهش، اصلاح خواص قیرتولیدی شرکتنفت پاسارگاد تبریز، مناسب برای شرایط آب و هوای شمال غرب کشور ایران و ارزیابی خواصقیر اصلاح شده است. بنابراین، خواص فیزیکی-مکانیکی، ریولوژیکی و شکل شناسی قیر اصلاحشده با پلیمر eva و نانوخاک رس کلویزیت 15a مطالعه شد. از دو روش مختلف خوراک دهی درفرایند اختلاط قیر با اصلاح کننده ها استفاده شد. در روش اول، پلیمر و نانوخاک رس جداگانه به قیراضافه شدند. در روش دوم، ابتدا پلیمر و نانوخاک رس داخل مخلوط کن داخلی پیش مخلوط شده وسپس نانوکامپوزیت پلیمر-نانوخاک رس به عنوان اصلاح کننده به قیر در حال اختلاط اضافه شد.نتایج نشان داد، افزودن نانوخاک رس و پلیمر به قیر باعث کاهش پارامتر نفوذ و افزایش دمای نرمیمی شود، به طوری که مقدار این تغییرات برای نمونه های تهیه شده از روش مستربچ سازی بیشتربود. نتایج ریومتری نشان داد، خواص ریولوژیکی نمونه های پیش مخلوط شده بهبود بیشترییافته است و این نمونه ها رفتار کشسانی نشان می دهند. نتایج میکروسکوپ نوری نشان داد،پیش مخلوط سازی پلیمر و نانوخاک رس باعث پراکنش یکنواخت تر فاز پلیمری متورم در داخلبستر قیر شده و نیز سبب پایداری بیشتر شکل شناسی سامانه شده است. این آثار به قرارگرفتناحتمالی نانوخاک رس در فصل مشترک دو فاز نسبت داده شد.
کلیدواژه قیر اصلاح شده ,خواص فیزیکی- مکانیکی ,ریولوژی ,شکل شناسی ,کوپلیمر کلویزیت Eva-15a
آدرس دانشگاه صنعتی سهند, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved