>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی پلیمر   
سال:1387 - دوره:21 - شماره:2


  tick  اثر دما و نانو ذرات کربنات کلسیم بر خواص کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط - صفحه:133-140

  tick  بررسی اثر پارمترهای سینتیکی مختلف بر سنتز پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد - صفحه:141-148

  tick  بررسی خواص تخته خرده ساخته شده با پوسته برنج و رزین اوره فرمالدهید با استفاده از دی ایزوسیانات - صفحه:99-105

  tick  بررسی چقرمگی شکست مواد پلیمری ترد در بارگذاری مرکب کششی - برشی - صفحه:107-117

  tick  بهبود کربن دهی رزین فنولی به منظور استفاده در ساخت کامپوزیت های کربن - کربن - صفحه:127-132

  tick  تهیه کوپلیمر استیرن - مالئیک اندرید استری شده و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آمیخته های آن با پلی اتیلن خطی سبک - صفحه:119-125

  tick  مدل سازی رفتار تورفتگی دیواره های ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم - صفحه:157-166

  tick  مدل سازی سه بعدی جریان سیالات پلیمری با گرانروی های مختلف در حدیده اکسترودر با استفاده از روش اجزای محدود ترکیبی و اجزای هرمی چهار وجهی - صفحه:167-189

  tick  مطالعه پخت محیطی رزین فنولی و کاموزیت تقویت شده آن با الیاف سیلیکا - صفحه:149-155
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved