>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی پلیمر   
سال:1387 - دوره:21 - شماره:1


  tick  اثر اسید های چرب فرار بر تولید پلی هیدروکسی آلکانوات ها با استفاده از لجن فعال - صفحه:83-90

  tick  اثر ساختار مولکولی بر خواص گرمایی و جذب آب فیلم های نازک ژلاتین - صفحه:27-34

  tick  اثر مقدار و جذب آب بر رفتار خزشی کامپوزیت های ساخته شده از ضایعات پلی اتیلن سنگین و آرد Mdf - صفحه:53-59

  tick  ارزیابی زبری سطح نانولایه های پلی آکریلونیترل - صفحه:61-69

  tick  اصلاح چسبندگی تخته ساخته شده با پوسته برنج و سدیم سیلیکات با استفاده از دی ایزوسیانات - صفحه:3-8

  tick  بررسی اثر اندازه ذره چوب بر خواص فیزیکی - مکانیکی و رفتار رئولوژیکی کامپوزیت پلی پروپیلن - چوب - صفحه:45-52

  tick  بررسی عمر خستگی کامپوزیت های تک جهتی با استفاده از انرژی کرنش باقی مانده - صفحه:19-26

  tick  تخمین توزیع وزن مولکولی پلی پروپیلن تک نظم با استفاده از داده های ویسکو الاستیسیته خطی - صفحه:71-81

  tick  تهیه پلی اتیلن ایمید از پلی اتیلن سنگین و بررسی خواص فیزیکی آن - صفحه:35-44

  tick  خواص ساختاری و فیزیکی نخ رشته ای مذاب ریسی شده از آمیخته پلی پروپیلن و پلی اتیلن سبک قبل و بعد از بافت دهی - صفحه:9-18
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved