>
Fa   |   Ar   |   En
   هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی دکستران-شیشه زیست‌فعال: اثر وزن مولکولی و مقدار دکستران بر رفتار تورمی و مشخصه‌های ساختاری  
   
نویسنده حسنی فروغ ,غفاری راحیل ,سلیمی کناری حامد ,غفوری طالقانی حمیدرضا
منبع علوم و تكنولوژي پليمر - 1400 - دوره : 34 - شماره : 3 - صفحه:249 -265
چکیده    فرضیه: طراحی و ساخت داربست‌های هیدروژلی با ویژگی‌های بهینه یکی از عوامل کلیدی در مهندسی بافت موفق است. تنوع گسترده در خواص فیزیکی، شیمایی، مکانیکی و شکل‌شناسی داربست‌های هیدروژلی فرصت جدیدی را برای غلبه بر چالش‌های مختلف در مهندسی بافت ایجاد کرده است. روش‌ها: در مطالعه حاضر، هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی شامل دکستران (dex) و نانوذرات شیشه‌ زیست‌فعال (bg) به‌دست‌آمده با روش سلژل، به‌عنوان داربست‌هایی برای مهندسی بافت استخوان تهیه شدند. رفتار تورمی و استحکام مکانیکی داربست‌های هیدروژلی تهیه‌شده با تغییر وزن‌های مولکولی زنجیر و مقدارهای مختلف دکستران بررسی شد. یافته‌ها: طیف‌نمایی زیرقرمز تبدیل فوریه مطالعه‌ برهم‌کنش بین‌مولکولی میان زنجیر دکستران و نانوذرات شیشه زیست‌فعال را از راه اثر قدرت پیوند هیدروژنی فراهم کرد. میکروسکوپی الکترونی پویشی (sem) نیز برای بررسی اثر هر یک از عوامل یادشده بر شکل‌شناسی داربست‌ها به‌کار گرفته شد. نتایج sem نشان داد، داربست‌های دکسترانشیشه‌ زیست‌فعال از میکروساختار سه‌بعدی متخلخل با محدوده اندازه منفذ 102156 میکرومتر تشکیل شده است. مشخص شد، اثرهای پیوند هیدروژنی و درهم‌گیری‌های زنجیر، اختلاف‌های محسوسی را در شکل‌شناسی‌های منفذ هیدروژل‌های تهیه‌شده نشان داد. نتایج چگالی ظاهری و تورم تعادلی حاکی از آن است که افزایش غلظت دکستران مقدار تخلخل ژل‌ها را تغییر داده و سبب کاهش مقدار آب آزاد در شبکه شده است. در این میان، مقدار تورم تعادلی کاهش یافته در حالی که مدول فشاری با توجه به برهم‌کنش موثر میان زنجیرهای دکستران و نانوذرات شیشه زیست‌فعال افزایش یافت. افزون بر این، نتایج آزمون گرماوزن‌سنجی نشان‌دهنده افزایش پایداری گرمایی هیدروژل نانوکامپوزیتی دکستران است، که این پدیده نیز ناشی از اثر برهم‌کنش موثر میان زنجیر‌های دکستران و نانوذرات شیشه‌ زیست‌فعال است.
کلیدواژه دکستران، شیشه زیست‌فعال، کامپوزیت، هیدروژل، رفتار تورمی
آدرس دانشگاه مازندارن, دانشکده مهندسی و فناوری, گروه مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه مازندارن, دانشکده مهندسی و فناوری, گروه مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه مازندارن, دانشکده مهندسی و فناوری, گروه مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه مازندارن, دانشکده مهندسی و فناوری, گروه مهندسی شیمی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved