>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه سینتیک فرایند آمین‌کافت پلی‌(اتیلن ترفتالات) بدون استفاده از کاتالیزگر  
   
نویسنده قربان‌تبار صدیقه ,غیاث مجید ,بوهندی حسین ,یعقوبی نکیسا
منبع علوم و تكنولوژي پليمر - 1399 - دوره : 33 - شماره : 5 - صفحه:435 -443
چکیده    فرضیه: بازیافت شیمیایی ضایعات بطری پلی(اتیلن ترفتالات) و تولید مواد با ارزش افزوده، مناسب‌ترین روش مطابق با اصول توسعه پایدار حفظ محیط زیست است. برای طراحی و ساخت واحدهای بازیافت در مقیاس صنعتی، به کسب داده‌های سینتیکی و ارتباط سرعت واکنش با غلظت مواد و دما و مهم‌تر از همه ثابت واکنش تخریب نیاز است. داده‌های سینتیکی به‌دست‌آمده برای طراحی در مقیاس بزرگ صنعتی، کنترل فرایند و مهم‌تر از همه ارزیابی اقتصادی می‌تواند به‌کار گرفته شود. برای مناسب‌بودن نتایج در مقیاس صنعتی از تمام مواد مصرفی در صنعت استفاده شد. روش‌ها: بازیافت شیمیایی پلی(‌اتیلن ترفتالات) با وجود بیش از پنج برابر مقدار استوکیومتری مونواتانول‌آمین و بدون کاتالیزگر بیرونی انجام شد. برای شناسایی محصول بیس(‌هیدروکسی‌اتیل) ترفتالامید از آزمون‌های طیف‌سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه (ftir)، گرماسنجی پویشی تفاضلی (dsc)، گرماوزن‌سنجی (tga) و تجزیه عنصری استفاده شد. واکنش تخریب آمین‌کافت در سه دمای 120، 140 و 160 درجه سلسیوس انجام شد و با نمونه‌برداری در زمان‌های متوالی و توزین مقدار باقی‌مانده یا تخریب‌شده پلی(اتیلن ترفتالات) در زمان‌های مختلف، ثابت‌های سینتیک واکنش آمین‌کافت و ارتباط آن با دما مشخص شد.یافته‌ها: تخریب شیمیایی کامل یا آمین کافت پلی(اتیلن ترفتالات) و تبدیل آن به بیس(هیدروکسی اتیل) ترفتالامید (bheta) در مجاورت مقدار زیادی مونواتانول‌آمین انجام شد. فرض الگوی سینتیک درجه یک استفاده‌شده و صحت آن با مقدار خطای محاسبات تایید شد. با انجام آزمایش‌ها در سه دما، ثابت سرعت واکنش آمین‌کافت پلی(اتیلن ترفتالات) و ارتباط آن با دما مشخص شد. انرژی فعال‌سازی واکنش آمین‌کافت مقدار 94.39kj/mol به‌دست آمد. تخریب آمین‌کافت در شرایط گرمادهی با استفاده از سامانه ژاکت برای راکتور، انرژی فعال‌سازی کمتری را در شرایط گرمادهی با تابش پرتو مایکروویو (درشت‌موج) نشان داد.
کلیدواژه پلی(اتیلن ترفتالات)، آمین‌کافت، بازیافت شیمیایی، سینتیک، واکنش درجه یک
آدرس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران, پژوهشکده پتروشیمی, ایران, پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران, پژوهشکده پتروشیمی, ایران, پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران, پژوهشکده پتروشیمی, ایران, پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران, پژوهشکده پتروشیمی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved