>
Fa   |   Ar   |   En
   سنتز رزین بنزوکسازین و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-بنزوکسازین-سیلیکا  
   
نویسنده کاظمی مجتبی ,مرتضایی مهرزاد ,امیری امرایی ایرج
منبع علوم و تكنولوژي پليمر - 1398 - دوره : 32 - شماره : 5 - صفحه:439 -448
چکیده    فرضیه: امروزه رزین‌های گرماسخت از پرکاربردترین رزین‌های مصرفی در صنایع مختلف از جمله صنایع هوافضا و خودرو هستند. از این میان، رزین‌های اپوکسی اهمیت ویژه‌ای دارند. تقویت خواص مکانیکی این رزین به‌منظور استفاده در کاربردهای ویژه همواره یکی از نیازهای صنعت بوده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از رزین بنزوکسازین بر پایه آنیلین و بیس فنول a و(baa) و نانوذرات سیلیکا (si)، مدول کششی رزین اپوکسی بهبود داده شود.روش‌ها: بدین منظور با توجه به نبود دسترسی به این رزین و برای دستیابی به توان علمی تولید کامپوزیت‌های اپوکسیبنزوکسازین، رزین بنزوکسازین به روش حلالی سنتز و حلال‌زدایی شد. در ادامه، برای اطمینان از ماهیت ساختاری رزین سنتزشده و بررسی خواص گرمایی آن، از آزمون‌های طیف‌سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه (ftir)، رزونانس مغناطیسی هسته‌ پروتون هیدروژن (1hnmr) و گرماسنجی پویشی تفاضلی (dsc) بهره گرفته شد. پس از اطمینان از تولید رزین بنزوکسازین و آشنایی با ویژگی‌های فرایندی آن آمیزه‌سازی رزین اپوکسی انجام شد.یافته‌ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، کامپوزیت اپوکسیبنزوکسازین (%80:20 وزنی همراه با عامل پخت و شتاب‌دهنده) (eb82) می‌تواند مدول کششی را نسبت به اپوکسی خالص (gpa 3.33) حدود %17 افزایش دهد. با افزایش مقدار رزین بنزوکسازین به %30، خواص مکانیکی تغییری نکرد. بنابراین، از eb82 برای ساخت سایر کامپوزیت‌ها استفاده شد. در نانوکامپوزیت‌های با 2 و %4 وزنی نانوسیلیکا مدول کششی به‌ترتیب نزدیک به 26 و %51 (4.1 و gpa 1.5) افزایش یافت. این نتایج جالب توجه به برهم‌کنش خوب میان اجزا و توزیع خوب پرکننده نسبت داده شد.
کلیدواژه بنزوکسازین، اپوکسی، مدول زیاد، نانوسیلیکا، آمیخته
آدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر, پژوهشکده مهندسی کامپوزیت, مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, پژوهشکده مهندسی کامپوزیت, مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, پژوهشکده مهندسی کامپوزیت, مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved