>
Fa   |   Ar   |   En
   شبیه سازی عددی جریان آمیزه آج تایر در حدیده موبین و حدیده اکسترودر آزمایشگاهی  
   
نویسنده بخشنده غلامرضا ,قریشی میر حمید رضا ,کرابی محمد
منبع علوم و تكنولوژي پليمر - 1383 - دوره : 17 - شماره : 4 - صفحه:229 -235
فایل تمام متن
چکیده    یکی ازعوامل بسیار موثر بر کیفیت تایر ساخته شده مطالعه فرایند شکل دهی آمیزه آج تایر است که دراین فرایند اکسترودر از جایگاه ویژه ای برخوردار است . در این پژوهش ، ابتدا با در نظر گرفتن تابعیت رفتار جریان از رفتار ویسکوالاستیک در مدل ماکسول مانند زمان آسایش تنش و شاخص گرانروی محاسبه شد . در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار fastflo و بر اساس روش اجزای محدود مخلوط و نیز فن پنالتی توزیع سرعت جریان در حدیده مویین و حدیده اکسترودر در آزمایشگاهی بدست آمد . جریان با تابعیت ویسکوالاستیک ماکسول و بطور همدما فرض شده است . نتایج نشان میدهد که داده های تجربی و محاسبه شده از راه مدل از انطباق بسیار خوبی برخوردارند .شکل های هندسی ساده مانند حدیده مویین نتایج همخوانی بهتری دارد . اما برای شکل های پیچیده تر تفاوت بیشتر می شود . در این پژوهش تورم بعد از حدیده نیز با استفاده از معادله تانر پیش بینی شد .
کلیدواژه آمیزه آج تایر ، پارامترهای رئولوژیکی ، مدل ماکسول تعمیم یافته ، روش اجرای محدود مخلوط ، نرم افزار Fastflo
آدرس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران, پژوهشکده فرایند , گروه لاستیک , ایران, پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران, پژوهشکده فرایند , گروه لاستیک , ایران, پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران, پژوهشکده فرایند , گروه لاستیک , ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved