>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه سازی استخراج کیتین و تهیه کیتوسان از پوست میگو: بررسی عوامل موثر بر واکنش استیل زادیی...  
   
نویسنده یعقوبی نکیسا ,میرزاده حمید ,هرمزی فرزین
منبع علوم و تكنولوژي پليمر - 1381 - دوره : 15 - شماره : 1
فایل تمام متن
چکیده    در فرایند خالص سازی کیتین از املاح، پروتئین و رنگدانه شرایط شرایط فرایند استخراج از جمله دما، زمان و غلظت مواد بکار رفته موثرند. در این مطالعه، کیتین از روشهای مختلف از ماده اولیه پوست میگوی آبهای خلیج فارس استخراج شده و شرایط فرایند استخراج کیتین بهینه سازی شد و کیتینی با درصد پروتئین 8/6 درصد، خاکستر 34 درصد و وزن مولکولی 22/3*10^6 بدست آمد. بازدهی استخراج کیتین از پوست میگو 30-25 درصد بود. میزان استیل زدایی و وزن مولکولی از مشخصات مهم و مرتبط با مصرف کیتوسان در کاربردهای مختلف ازجمله پزشکی است. در این مطالعه، اثر برخی عوامل برمیزان استیل زدایی زمان واکنش، دما و منبع پوست میگو بررسی و حدود مناسب این عوامل معین شد. نتایج نشان می دهد که در محدوده دمایی 90 درجه سانتی گراد و مدت واکنش 5 ساعت از پوست میگوی تازه می توان کیتوسان با درجه استیل زدایی 86 درصد و وزن مولکولی 57/3*10^5 بدست آورد. بازدهی تهیه کیتوسان از کیتین 80-75 درصد است. آزمون in virto انجام شده روی این نمونه کیتوسان نشان دهنده زیست سازگاری آن است.
کلیدواژه کیتین، پوست میگو، کیتوسان، درجه استیل زدایی، عامل بند آورنده
آدرس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی پزشکی, گروه زیست مواد, ایران, پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved