>
Fa   |   Ar   |   En
   ساخت خازن به ظرفیت پیکوفاراد با استفاده از پلی آنیلین رسانا  
   
نویسنده عقل آرا حسن
منبع علوم و تكنولوژي پليمر - 1381 - دوره : 15 - شماره : 1
فایل تمام متن
چکیده    پلی آنیلین به روش شیمیایی تهیه و در حلال n - متیل پیرولیدون حل شده و فیلمهایی به ضخامت 80 و 100 میکرومتر از آن تهیه شد. از دوپه شدن این فیلمها در محلولهای اسیدی (hci) با دو غلظت متفاوت در زمانهای دوپه شدن مختلف فیلمهای پلی آنیلین رسانا بدست آمد. از این فیلمها، صفحات مربعی شکل به ابعاد یک سانتی متر تهیه شد و از فیلمهای دارای ضخامت و زمان دوپه شدن یکسان به عنوان صفحات رسانا و ازکاغذ آغشته به پارافین به عنوان دی الکتریک خازن استفاده شد. دراین کار پژوهشی مراحل مختلف ساخت خازن پلی آنیلین رسانا، نتایج اندازه گیریها و محاسبات ظرفیت خازن ساخته شده بر اساس انتشار صفحه مانند دوپه کننده و همچنین پایداری ظرفیت آن در خلا و محیط اتمسفر گزارش شده است. از نتایج معلوم می شود که ظرفیت با افزایش زمان دوپه شدن افزایش می یابد و در مورد فیلمهای پلی آنیلین نارسانای با ضخامت کمتر زودتر به مقدار بیشینه خود می رسد. مقدار بیشینه ظرفیت در شرایط کار این پژوهش درحدود 42 پیکوفاراد اندازه گیری شد.
کلیدواژه پلیمر رسانا، پلی آنیلین رسانا، خازن، دی الکتریک، الکتریسته ساکن
آدرس دانشگاه تبریز, دانشکده فیزیک, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved