>
Fa   |   Ar   |   En
   آشفتگی معنایی تروریسم  
   
نویسنده سلیمانی رضا
منبع علوم سياسي - 1385 - دوره : 9 - شماره : 36 - صفحه:181 -197
چکیده    تروریسم یکی از واژه های مبهم در عرصه بین المللی است که به علت پیچیدگی مفهوم و مصادیق آن با نوعی «بحران معنا» در تعریف و تحدید قلمرو آن مواجه هستیم. تعاریفی که از تروریسم و ابعاد آن ارایه شده بیش از آن که منطبق بر عینیت گرایی و پذیرش دوگانگی ارزش / واقعیت باشد، برگرفته از برساخته های گفتمانی و تبلیغی است. در شرایط بحران معنا در معرفی تروریسم چند پرسش اساسی مطرح می شود: چه چیزی تروریسم را از سایر اشکال منازعه خشونت آمیز متمایز می سازد؟ چرا خشونت یک دولت یا گروه تروریستی و خشونت گروه یا دولتی دیگر پاد تروریستی معرفی می شود؟ چرا برخی گروه ها و افراد در یک زمان «مبارزان آزادی» معرفی می شوند و همان گروه ها، با حفظ ایدیولوژی افراطی خود، در زمان دیگر و در شرایط سیاسی دیگر «تروریست» نامیده می شوند؟ هدف مقاله حاضر، بررسی و تبیین ایده ها و مشکلات اصلی موجود در روند مفهوم سازی تروریسم در دو گفتمان رسمی ـ سیاسی و علمی ـ آکادمیک است.
کلیدواژه تروریسم ,آنتی تروریسم ,هژمونی ,آنتی هژمونی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved