>
Fa   |   Ar   |   En
   جهانی شدن و اصلاح طلبی  
   
نویسنده قاسمی فرج الله
منبع علوم سياسي - 1385 - دوره : 9 - شماره : 36 - صفحه:63 -76
چکیده    جهانی شدن یکی از مفاهیم و پدیده های موثر زندگی اجتماعی ـ سیاسی در هر دو جنبه داخلی و خارجی و در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. تاثیرگذاری این پدیده در جوامع مختلف مشهود، و جامعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. نوشتار حاضر با نگاهی به مفهوم شناسی جهانی شدن و اصلاح طلبی، به بررسی تاثیرات جهانی شدن بر گفتمان اصلاح طلبی، با تحلیلی گفتمانی در جامعه ایران در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می پردازد. در این مقاله ادعا شده است که گفتمان اصلاح طلبی با تاثیرپذیری از جهانی شدن، در صدد تبیین هویت خود با توجه به مولفه های جهانی شدن و بومی کردن آنها ضمن در نظر داشتن جنبه های اسلامی بوده است.
کلیدواژه جهانی شدن ,گفتمان ,اصلاح طلبی ,حوزه داخلی ,حوزه خارجی
آدرس دانشگاه باقرالعلوم (ع), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved