>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1387 - دوره:17 - شماره:4


  tick  ارتباط برخی مشخصات زیست سنجی با تجمع فلزات سنگین در بافت عضله و آبشش ماهی شیربت (Barbus Grypus) د رودخانه اروندرود - صفحه:27-34

  tick  امکان بکارگیری روش سهمیه بندی صید میگو در استان هرمزگان - صفحه:111-122

  tick  برآورد میزان زیتوده جلبکهای دریایی منطقه بین جزر و مدی دریای عمان (سواحل استان سیستان و بلوچستان) - صفحه:101-110

  tick  بررسی اثرات شوری و نوع جلبک بر روی تراکم روتیفر (Brachionus Plicatilis Muller 1786) در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:1-6

  tick  بررسی امکان پرورش میگوی پاسفید (Salmo Trutta Caspius Kessler, 1877) - صفحه:133-146

  tick  بررسی تراکم، زیتوده و پراکنش شانه دار مهاجم Mnemiopsis Leidyi در آبهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر (بهار 1381) - صفحه:169-173

  tick  بررسی خصوصیات ریخت شناسی و شمارشی ماهی دهان گرد دریای خزر (Caspiomyzon Wagneri) در فصل مهاجرت به رودخانه های شیرود و تالار در استان مازندران - صفحه:147-162

  tick  بررسی مقایسه ای ذخایر گونه های میگوی مولد در صیدگاههای شرق استان هرمزگان - صفحه:67-80

  tick  بررسی مولکولی جمعیت ذخایر ماهی حلواسفید (Pampus Argenteus) خلیج فارس و دریای عمان در آبهای ایران و کویت - صفحه:45-56

  tick  تاثیر سطوح مختلف عصاره دافنی و آرتمیا بعنوان مواد جاذب غذایی بر روی غذاگیری و شاخص های رشد در بچه فیل ماهیان پرورشی (Huso Huso Linnacus 1758) - صفحه:35-44

  tick  تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر شاخصهای رشد، بقاء و آنزیمهای کبدی ماهی آزاد دریای خزر - صفحه:123-132

  tick  تجمع زیستی فلزات سنگین مس، روی، آهن و منگنز در تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhychus Mykiss) از مرحله لقاح تا تخم گشایی - صفحه:57-66

  tick  ریخت شناسی سنگریزه شنوایی (اتولیت) در تعدادی از ماهیان آب شیرین ایران - صفحه:163-168

  tick  مطالعه آسیب شناسی تجربی باکتری استرپتوکوکوس در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhychus Mykiss) - صفحه:81-88

  tick  مطالعه و بررسی امکان استخراج اسیدهای چرب امگا-3 از روغن ماهی کیلکا - صفحه:89-100

  tick  مکان یابی آنزیم K-Aatpase و Na و سلولهای کلراید آبششی به روش ایمونوهیستوشیمی در بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser Persicus) - صفحه:17-26

  tick  نوسانات فصلی هورمونهای تستوسترون (T) 17-آلفا هیدروکسی پروژسترون (17a-Ohp) و 17-بتا استرادیول (E2) طی رسیدگی جنسی ماهی ازون برون پرورشی (Acipenser Stellatus) - صفحه:7-16
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved