>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1387 - دوره:17 - شماره:2


  tick  اثر آرتمیا اورمیانای غنی شده با ویتامین E و اسیدهای چرب غیراشباع بر میزان رشد، بازماندگی و مقاومت به تنش شوری در لارو فیل ماهی (Huso Huso) - صفحه:49-58

  tick  استفاده از ساکارز، بعنوان یک محافظ اسمزی در افزایش مقاومت آزولا (Azolla Filiculoides Lam.) به تنش شوری و گرما - صفحه:1-8

  tick  بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین گیاهی بر رشد میگوی پا سفید (Litopeneaus Vannamei) - صفحه:79-88

  tick  بررسی تغذیه طبیعی تاسماهی ایرانی (Acipenswe Persicus) در سواحل جنوبی دریای خزر - صفحه:19-26

  tick  بررسی تغییرات اسپرماتوکریت و مدت زمان تحرک اسپرماتوزوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) با توجه به سن ماهی و زمان اسپرم گیری - صفحه:103-112

  tick  بررسی جمعیت کفزیان و ارتباط آن با مواد آلی رسوبات بستر در ساحل شمالی خلیج گرگان (دریای خزر) - صفحه:9-18

  tick  بررسی خصوصیات زیستی تولیدمثل ماهی سوکلا Rachycentron Canadum در آبهای خلیج فارس (استان هرمزگان) - صفحه:143-152

  tick  بررسی ژنتیک جمعیت ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از (Pcr-Rflp)Mtdna - صفحه:89-102

  tick  تاثیر پروبیوتیک باسیلوس (Bacillus Sp.) بر رشد و درصد بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus Vannamei) در شوری 30 و 40 قسمت در هزار - صفحه:27-34

  tick  تعیین غلظت کشنده (Lc50 96h) سموم کشاورزی دیازینون، هینوزان و تیلت بر روی بچه ماهی شیپ (Acipenser Undiventris) - صفحه:113-122

  tick  تولید کنسرو از میگوی ریزپرورشی (Penaeus Indicus) در روغن، سس گوجه فرنگی و آب نمک - صفحه:123-132

  tick  زیست شناسی تولیدمثل و تغذیه ماهی ساردین سند (Sardinella Sindensis) در آبهای ساحلی جزیره قشم - صفحه:59-70

  tick  سنجش جیوه در بافتهای مختلف ماهی سوف سفید (Sander Lucioperca) دریای خزر - صفحه:71-78

  tick  فصل تخمریزی، هم آوری و طول در 50 درصد بلوغ (Lm50) کیلکای معمولی (Clupeonella Cultriventris Caspia) در سواحل استان مازندران - صفحه:153-158

  tick  مطالعه تنوع ریختی کفال طلایی Liza Aurata (Risso, 1810) در سواحل جنوبی دریای خزر - صفحه:35-48

  tick  مقایسه ساختار اجتماعات ماکروبنتیک در خوریات غزاله و غنام (در خور موسی) بعنوان نشانگرهای زیستی آلودگی - صفحه:159-163

  tick  مقایسه هیستوپاتولوژیک ضایعات آبشش ماهیان قزل آلای رنگین کمان در سیستم های پرورشی مدار باز و بسته - صفحه:133-142
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved