>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1387 - دوره:17 - شماره:1


  tick  آثار متقابل سطوح درجه شوری آب و میزان پروتئین غذا بر رشد و بازماندگی میگوی جوان وانامی ( Litopenaeus Vannamei) - صفحه:109-116

  tick  اثر شوری های مختلف بروی رشد و ماندگاری بچه ماهی سفید انگشت قد ( Rutilus Frisii Kutum) - صفحه:23-30

  tick  اثرات بیهوشی عصاره گیاهان سنبل الطیب ( Valerian Officin Alis) بادرنجبویه( Melissa Officinalis) خشخاش ( Papaver Samniferum) و شقایق ( Papaver Bracteaum) بر ماهی قرمز حوض ( Carassius Auratus) - صفحه:91-98

  tick  انگل های ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت - صفحه:133-138

  tick  بررسی امکان ساخت دستگاه رقم بند اتوماتیک اصلاح شده به منظور رقم بندی ماهی قزل آلا - صفحه:117-122

  tick  بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی شوریده (Otolithes Ruber) به منظور بهینه سازی فصل صید در دریای عمان - صفحه:1-10

  tick  بررسی ساختار جمعیتی ماهی شیپ ( Acipenser Nudiventris) در سواحل جنوبی دریایی خزر و رودخانه اورال با استفاده از روش ریزماهواره - صفحه:99-108

  tick  بررسی پویایی و ساختار جمعیتی گونه Ferosagitta Ferox از شاخه پیکانیان در سواحل استان خوزستان ( خلیج فارس) - صفحه:55-62

  tick  بررسی گرایش متخصصین تغذیه به مصرف ماهی در ایران - صفحه:79-90

  tick  تخمین پارمترهای رشد مرگ و میر و ضریب بهره برداری ماهی کفشک گرد Euryglossa Orientalis( Bloch And Schneider .1801) در شمال غربی خلیج فارس - صفحه:123-132

  tick  ترکیب جنسیت فیل ماهی Huso Huso ( Linnaeus .1754) در سواحل جنوبی دریای خزر - صفحه:155-156

  tick  تعیین غلظت نیمه کشندگی 96 ساعته داروی ویرکن ـ اس بر میگوی پا سفید ( Litopenaeus Vannamei) - صفحه:149-154

  tick  زیست شناسی تولید مثل و تغذیه ماهی موتو منقوط ( Encrasicholina Punctifer) در آبهای ساحلی جزیره قشم - صفحه:45-54

  tick  شناسایی برخی از انگلهای تک یاخته و میکسوزوآ در بابوس ماهیان استان خوزستان - صفحه:63-78

  tick  لانه گزینی شاه میگوی صخره ای در سازه های طراحی سده بعنوان زیستگاه مصنوعی - صفحه:11-22

  tick  مطالعه ساختار ژنتیک جمعیت ماهی صبور (Tenualosa Ilisha) در آبهای خوزستان با استفاده از روش مولکولی Rapd - صفحه:31-44

  tick  پرورش دو دوره در سال میگوی سفید هندی ( Fenerropenaeus Indicus) در مرکز گواتر ، چابهار - صفحه:139-148
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved